Autistien Internetistä – Tutkimuksia sekä tapahtumia eräissä maissa lokakuussa 2023

Autismin kirjon ihmisten oman kansainvälisen neurodiversiteettiparadigman mukaan jotkut asianosaiset voivat suuresti hyötyä yhteiskunnallisesti marginaalisista erikoisaloista tai transformatiivisista praktiikoista, joita on maailmassa olemassa ja joita ei tarvitse erikseen räätälöidä erityisryhmien tarpeisiin vammaispalvelujen sisälle (Walker 2019). Nykyään on olemassa tuoretta tai tekeillä olevaa akateemista tutkimusta, jossa kartoitetaan ja koetetaan selittää tämän tai tuon erikoisalan autismin kirjon ihmisille tuottamia hyötyjä ja haasteita. Tässä kirjoituksessa viitataan muutamiin tutkimuksiin sekä niiden alaan kuuluviin tapahtumiin Kanadassa, USA:ssa, Saksassa ja Hollannissa lokakuussa 2023.

Alalla ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä teoriaa tai viitekehystä, kuten lääketieteen kovan ytimen alalla yleensä tulee olla. Autismin ala ja autismitutkimus on ehkä verrattavissa kansainvälisen politiikan tutkimukseen tai kansantaloustieteeseen, joilla on samanaikaisesti toisistaan eroavia koulukuntia tai talousoppeja, jotka tuottavat erilaisia ja päinvastaisia ennusteita ja suosituksia. Suomalaisessa yhteiskunnallisessa keskustelussa syksyllä 2023 ei ole esimerkiksi syntymässä Osmo Soininvaaran ja Riikka Purran kesken yksimielisyyttä siitä, että Lafferin käyrä on tieteellinen ja näin muodoin hyvä tutkimusperusta vastuullisille veroratkaisuille. Vielä vähemmän maailmassa on syntymässä yksimielisyyttä behavioristisen ”autismikuntoutuksen” (ABA) kannattajien ja neurodiversiteettiparadigman kesken.

Viime mainitussa viitekehyksessä tukeudutaan uudempaan näkemykseen nimeltään Double Empathy Problem tai ”myötätuntokuilu”, jonka mukaan neurokirjon ihmiset ovat keskenään ihan (?) yhtä hyvin vuorovaikutuksessa kuin neurotyypilliset keskenään ja voivat kokea suurta keskinäistä myötämielisyyttä, ja kommunikaation ongelmat syntyvät neuroerityisten ja neurotyypillisten, tai allististen, välillä. On olemassa empiiristä tieteellistä tutkimusta, joka antaa näkemykselle vahvistusta. Uudempi näkemys on parannus verrattuna vakiintuneeseen mielen teoriaan, jonka mukaan neurokirjon ihmisten välinen vuorovaikutus olisi vielä vaikeampaa jos vika ja vajavuuksien häiriö esiintyy molemmissa päissä. Clara Törnvall (2023) huomauttaa, että ”myötätuntokuilu” johtaa eristäytymiseen. Yhdessä akateemisessa kirjallisuuskatsauksessa (2022) näkemys taas selittää osaltaan sitä, miksi jotkut neurokirjon ihmiset ovat aiemmin hakeutuneet marginaalisille aloille:

”4) the double empathy problem results in marginalization of autistic people from mainstream society while BDSM communities can offer norms better suited to autistic people” (Pliskin 2022, Abstract/Statement).

Resurssivajeen ja eräiden muiden syiden takia tämän kirjoittaja ei ole nyt lähdössä minnekään, paitsi sienestämään lähialueelle – minne katosi mustatorvisienien (craterellus cornucopioides) esiintymä?  Kirjoittaja ei suosittele hollantilaisten psilocybin-retriittiä (näitä järjestäjiä on useampia), joka esimerkkitapauksessa tuottaa 200-kertaiset kustannukset verrattuna viereisiin vaihtoväen perinteisiin käytäntöihin ja jonka ryhmäkeskeisyys ei todennäköisesti soveltuisi autismin kirjon ihmisille. On mahdollista, että jokin potentiaalisesti hyödyllinen ja energiavaroja lisäävä ala organisoidaan uudelleen siten, ettei se enää olekaan autismin kirjon ihmisille esteetön ja suotuisa.

Autismin kirjon transihminen, amerikkalainen psykologi Nick Walker – oman kirjallisuuden keskustelusivustolla ”Author, Professor, autistic, queer, Akido Teacher” – tukeutuu autoetnografisessa väitöskirjassaan (2019) neurodiversiteettiparadigmaan. Väitös sisältää minä-muotoista kerrontaa aikidosta ja autonomisesta teatteriryhmästä mutta myös muuta pohdintaa. Walker esittää yksinkertaisen systemaattisen luettelon autismin kirjon ihmisten liikunnallisuuden ja kehosuhteen erityispiirteistä. Tämän sekä Walkerin ohjeistuksen voisi ottaa huomioon järjestettäessä ja ohjatessa autismin kirjon ihmisten liikuntaa, vaikka väitöksen näkemykset eivät muutoin saavuttaisi hyväksyntää.

Walker ehdottaa autismin kirjon ihmisten omaksi epistemologiaksi käsitettä ”neurodiversity stand-point epistemology”. Tämän kirjoittaja suhtautuu ehdotukseen suurin varauksin ja rajauksin. Autismin kirjon ihmisillä saattaa ei-etuoikeutetun asemansa vuoksi olla tiedollinen etulyöntiasema joissakin kysymyksissä, kuten asioiden välisen yhteensopivuuden/-sopimattomuuden hahmottamisessa, mutta ei yleisesti eikä ilman ponnistuksia ja virheenkorjausta. Mielestäni neurodiversiteettiparadigman luontainen tieteenfilosofia on kriittinen tieteellinen realismi, jonka mukaan tieteelliset teoriat kuvaavat todellisuuden rakenteita ja voivat lähestyä totuutta. Neuroerityisiä ihmisiä on aina ollut ja vaikuttanut kaikissa kulttuureissa, vaikka niillä ei ole ollut mitään yhteisiä, tai yleensä mitään, kategorioita kuvaamaan tuota erityisyyttä. Kriittisyys viittaa tässä siihen, että tieteelliset teoriat eivät automaattisesti ja tiedeyhteisön sosiaalisten prosessien kautta lähesty totuutta. Ne voivat joksikin aikaa myös etääntyä siitä siten, että oikeansuuntainen lähestymistapa ja tutkimusohjelma hylätään ja korvataan jollakin muulla, ja sitten siihen aikaisempaan palataan vuosikymmeniä myöhemmin ehkä paremman menetelmäosaamisen turvin. Näin on tapahtunut autismitutkimuksessa tai psykedeelien tutkimuksessa ja kirjoittajan näkemyksen mukaan tapahtuu eräillä muilla aloilla.

Autismin osalta Clara Törnvallin yleistajuinen kirja Naisia autismin kirjolla (Atena 2023) kertaa tuota väärien teorioiden ja käänteiden historiaa. Teos ei tiedä mitään autismin kirjon omasta nykykirjallisuudesta, joka on pitkälti naisten tai muunsukupuolisten kirjoittamaa. Rivers Solomon – jonka romaani An Unkindness of Ghosts on suomennuttu nimellä Menneisyyden kaiku (Like 2018) – pitäisi sentään tuntea. Autismin kirjon oma scifi-, fantasia- ja kauhukirjallisuus on tuore genre. Scifi-harrastus on vanhempaa perua. Tutkimuskirjallisuudessa on esitetty, että scifi-harrastuksen (tai radioamatöörien) ympärille rakentuneet yhteisöt ovat voineet olla vastaanottavaisempia autismin kirjon ihmisille kuin esimerkiksi rock-skene ja scifi-alalla arvostetaan yksityiskohtaisen erityistiedon hankintaa (Silberman 2015; sit. Pliskin 2022, 72).

Genre on sangen queer – ei siis cis-sukupuolisten heteromiesten dominoima, mikä on laskemallakin osoitettu kirjallisuussivuston keskusteluosastolla (tilaajille, 50 dollaria vuodessa). Keskusteluosastolla ilmoitetaan (29.9.2023) tulevasta kirjallisuustapahtumasta, ”October 13-15 at the Sheraton Hotel in Ottawa, Ontario”. Paneelien aiheita ovat mm.

”Saturday, 1:00 pm: Disability in SciFi and Fantasy: Worldbuilding for Disabled Heroes;

Sunday, 1:00 pm: Hot Necromancers , Go! (AKA The Locked Tomb Panel)”. (Internet, haettu 5.10.2023.)

Tapahtumaan on maskipakko. Joku on tekemässä (ilmoitettu syyskuussa 2023) tieteellistä tutkimusta tai jotakin akateemista työtä Ada Hoffmannin The Outside -trilogian kakkososan The Fallen (Angry Robot 2021) vastarintaliikkeestä, jossa keskenään erilaiset ja mielenterveysongelmaiset autismin kirjon ihmiset johtavat planeetanlaajuista vastarintaliikettä. Kuten kirjailija Dr, Hoffmann huomauttaa, meillä ei nyt ehkä ole planeetanlaajuista vastarintaliikettä mutta romaani kuvaa sitä, kuinka keskenään erilaisia erityiskykyjä ja rajoituksia omaavat ihmiset ovat joskus voineet toimia yhdessä ja jakaa kykyjään ja täydentää toisiaan haasteellisissa oloissa valtakulttuurien marginaaleissa ja hämärissä nurkissa.

Ariel E. Pliskinin artikkeli ”Autism, Sexuality, and BDSM” (2022) ei ole uutta tietoa tuottava vertaisarvioitu tutkimus vaan akateeminen kirjallisuuskatsaus aikaisempaan tutkimukseen. Lyhenne on yhdistelmä: B/D (Bondage and Discipline), D/s (Dominance and submission), and S/M (Sadism and Masochism). Käytännöt ja kurssit kattavat myös Kauko-idän sidontataiteen, shibari, jolla ei ole tekemistä minkään markiisin kirjoitusten tai kristillisen kirkkohistorian ja symboliikan kanssa. Pliskin tarkastelee BDSM:n soveltuvuutta neljän ulottuvuuden kautta:

”Non-normative BDSM activity may fit well with autistic sensorimotor patterns. BDSM communication norms serve the autistic preference for literal and explicit language. BDSM learning paths fit the autistic tendency to go deep. Ultimately, the BDSM community may be a more inclusive and accessible environment than much of the world.” (Pliskin 2022, 70.)

Vastaavat näkökannat soveltuvat muillekin aloille. Neurokirjon ihmisille voi olla hyvä voida harjoittaa aloja, joilla neurotyypillisten sosiaaliset säännöt ja pelit eivät ole voimassa. Sitten ei tarvitse olla aina epäedullisessa asemassa tämän takia, ja voi olla suhteellisesti paremmassakin asemassa. On hyvä harjoittaa alaa, jolla voi päästä itsenäisellä tiedonhankinnalla ja informaation prosessoinnilla syvälle vaikka olisi joillakin osa-alueilla huono. Jos sosiaaliset ryhmätilanteet ovat kuormittavia, on hyvä harjoittaa aloja, joilla ei vaadita pakosta verbaalista kommunikaatiota ryhmätilanteissa. Tämän kirjoittaja lisäisi sen seikan, että jos on vähävarainen, on suotavaa löytää aloja, joita voi harjoittaa edullisesti tai ilmaiseksi.

Tutkimuksessa on esitetty, että BDSM-skene kuuluisi alakulttuureihin joita autismin kirjon ovat rakentaneet. Pliskinin mukaan tulevat tutkimukset saattavat selvittää, missä määrin autismin kirjon ovat olleet mukana ja yliedustettuina BDSM-skenellä jo ennen 1990-lukua:

”Price (2022) argued that BDSM as we know it today should be added to the niche geek cultures Silberman suggested were built by autistic people (2015). [–] Future investigators may explore whether autistic people were disproportionately involved in BDSM before the 1990’s.” (Pliskin 2022, 70.)

Diagnoosipohjaisesti tuollaista ei varmaankaan voi selvittää. Berliinin vanhin edelleen toiminnassa joskaan ei samalla paikalla oleva queer-klubi (SchwuZ Queer Club Berlin) on perustettu vuonna 1971 eli samana vuonna kuin Christianian vapaakaupunki vähän pohjoisempana. Aspergerin oireyhtymä otettiin diagnostisena kategoriana käyttöön 1990-luvulla, mikä laajensi autismin kirjon myös niihin, joilla ei ole kielellisen kehityksen viivästymää. Nyt uuden ICD-11 -kriteeristön myötä Aspergerin oireyhtymä häviää diagnoosina (vaikka säilyy niillä, joilla se on, sekä psykologisena luonnehdintana). Diagnostiset kategoriat tulee ja menee, mutta skenet pysyy jollei kulkutaudeista ja sotatapahtumista muuta seuraa.

Manner-Euroopan, ja yhden väittämän mukaan maailman, suurimmalla fetissiklubilla, jolle maksoin 50 euroa pandemiatukea koronasulun aikana, järjestetään 21.10.2023 kaikille sukupuolille ja suuntauksille tarkoitettu kulttiparty. Järjestäjä näkyvät muuttaneen ilmoitusta hillitymmäksi. Ennen koronaa sanottiin, että ”Haluamme orgioita … Haluamme nähdä teidän kiemurtelevan himosta ja onnesta … Millään muulla ei ole väliä kuin Sinun halullasi”. Nykyisessä versiossa on syrjintäkieltoja ja triggerwarning: ”Triggerwarnung: Es ist damit zu rechnen, dass Du auch sexuelle Interaktionen aus dem BDSM-Bereich sehen wirst.” Ilmeisesti nuoremmalle sukupolvelle ei ole ilmeistä, että fetissi- ja BDSM-klubilla voi nähdä alaan kuuluvaa fyysistä toimintaa.

”Zielgruppe Hedonist:innen. Tänzer:innen. BDSM:innen, Swingtänzer:innen und Swinger:innen. Alle Gender. Menschen die gern glücklich sein wollen.
Exhibitionist:innen und Voyeur:innen.

Musik: Kaum elektronische Klänge. Soul, Swing, Elektro-Swing, Reggae (and Ting). No House, no Dub, we’re simply root

Die Entscheidung der Door-Bitch ist final. No Discussion
Vorverkauf nur über Kunstbande GbR 20 Euro”

(Internet, haettu 8.10.2023)

Nick Walker mainitsee väitöskirjassaan kiinalaisen, ja siis taolaisen, qigongin yhtenä transformatiivisena praktiikkana. ArtikkeliA chinese mind-body exercise improves self-control of children with autism: a randomized controlled trial” (2013) on tieteellinen tutkimus: ”The evidence is building to show the benefits to people with Autism (and people without it) practising meditation, qi gong and tai chi.” Itse tutkimuksessa on verrattu autististen lasten ryhmiä ja todettu vertailuryhmään verrattuna huomattavia hyötyjä qigongia harjoittavalla ryhmällä. Tutkimuksen kieli on medikalistista, ASD eli ”Disorder”, häiriö, eivätkä tulokset välttämättä sovellu itsenäisesti harjoitteleviin aikuisiin. Muita qigongin terveysvaikutuksia koskevaa tutkimusta on suhteellisen runsaasti.

Esimerkiksi vuonna 2017 julkaistussa meta-analyysissa ”Tai Chi and Qigong for cancer-related symptoms and quality of life: a systematic review and meta-analysis” tarkasteltiin 22 aiempaa tutkimusta, jotka käsittelivät qigongin ja taijiquanin vaikutusta syöpäpotilaiden elämänlaatuun. Joitakin positiivisia vaikutuksia ilmeisesti todettiin, mutta kirjoittajien mukaan tarvitaan lisää tutkimusta, kuten aina. Vuonna 2022 on julkaistu meta-analyysi taijiquanin ja qigongin vaikutuksista koronasta toipumiseen, ”Effects of tai chi and qigong on rehabilitation after COVID-19: a protocol for systematic review and metaanalysis”. Vaikka tutkimuksissa todetaan terveysvaikutuksia, itse traditio ei siirry lääketieteen tai yleensä luonnontieteen piiriin, koska se on oikeasti hyvin mystistä ja maagista. Eurooppalainen 20. sukupolven mestari ja maailmanliiton (WCTA) saksan osaston vetäjä Jan Silberstorff selostaa käsitejärjestelmää kauniissa kirjassaan Das Dao De Jing im Taijiquan – Die Übungsanleitung des Laozi (Lotus-Press 2015):

”In unserer Paxis des Taijiquan ”verwandeln” wir Jing in Qi und Qi in Shen: Wir transformieren unsere sexuelle Energie in Körperenergie und diese in Geistenergie. Wieder einmal lässt sich also der Grundbaustein des Universums auch in uns selbst finden. Und wieder einmal kultivieren wir durch die esoterische (innere) Praxis die Prozesse in unserem Körper und Geist auf gleiche Weise, wie die Schöpfung sich selbst kultiviert hat.“ (2015, 71.)

Maailmanliiton Saksan osasto, World Chen Xiaowang Taijiquan Association Germany, ilmoittaa, että Suurmestarin ja sukulinjan haltijan toinen poika on tulossa Berliiniin opettamaan 13.-17.10.2023:

”Master Chen YinJun is the second son of Grandmaster Chen XiaoWang and began training at the age of three. He was born in Chenjiagou (China, Henan Province), the place where the original source of Taijiquan is located. As a 20th generation successor of the Chen family, he teaches Chen Taijiquan, a martial and movement art of the oldest Taiji school known to us today, all over the world.

We are extremely happy to welcome him from 13-Oct-23 to 17-Oct-23 for the 4th time in Berlin and to learn from him.”

(Internet, haettu 8.10.2023)

Oma jäsenyys kyseisessä liitossa, sekä sen myötä liitännäisyys UNESCON henkisen maailmanperinnön luetteloon, näkyy päättyneen keväällä 2023, kun viikoittaiset jäsenkirjeet eivät enää tule sähköpostiin. En ole maksanut jäsenmaksua, 29 euroa vuodessa, vuodesta 2020 lähtien. Huomautus Kiinaan aikoville: Suurmestaria ja sukulinjan haltijaa ei pidä solvata. Siitä voi lähteä sosiaaliset luottamuspisteet, jolloin ei pääse juniin ja lentokoneisiin matkustamaan.

Timothy Leary, johon tämän kirjoittaja ei erityisesti halua viitata, julkaisi vuonna 1966 kirjan Psychedelic Prayers after the Tao Te Ching. Muuan tutkija kirjoitti runsaat kymmenen vuotta sitten otsikolla ”Taoism and the Psychedelic Exprience”, että taolaisuus on mahdollisesti paras viitekehys psykedeeleille (Psychedelic Press, ei saatavilla). Vanhin säilynyt kirjallinen viittaus psilocybin-sieniin lienee kiinalainen noin 2 000 vuoden takainen teksti, joka on kooste vanhemmasta kansanperinteestä.

Psykedeelien tutkimus oli noin 50 vuotta unohdettu ja hyljeksitty ala kunnes koki renessanssin viime vuosikymmenen jälkipuoliskolla. Nykyään erilaista tutkimusta tehdään paljon ja myös autismin kirjoon liittyen. Esimerkiksi University of Toronto sekä University College of London näkyvät tekevän kyselytutkimuksia, joilla kartoitetaan autismin kirjon aikuisten kokemuksia psykedeeleista:

”We’re proud to partner with University College London & University of Toronto on a series of academic research surveys and clinical trials investigating the therapeutic potentials of psychedelics for autistic adults. Your participation helps to inform future applications & lay the foundations for expanded global access to these medicines.” https://www.autisticpsychedelic.com/surveys (luettu 30.8.2023)

Amerikkalainen retoriikka kannustaa ihmisiä osallistumaan, jotta tutkimukset yleensä saataisiin suoritettua. Osallistuminen luo perusteita tuleville käytännöille siinä mielessä, että kokemukset ja konseptit ohjaavat tutkimusta ja tutkimuskysymyksiä. Jos tutkimukset onnistuvat, niistä syntyy tutkimusraportti, jota kukaan ei lue kyseisen instituutin ulkopuolella mutta jonka pohjalta sitten ehkä vuosien viiveellä julkaistaan vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli. Sitten suomalaisessa asiantuntijavaltaisessa kulttuurissa sanotaan, että nyt meillä on asiasta tieteellistä tutkimusta.

Instituutti Autistic Psychedelic Community on oikein omistautunut neurodiversiteettiparadigman pohjalta psykedeelien autismin kirjon ihmisille tuottamille hyödyille ja haitoille. Instituutti järjestää 12.10.2023 livetapahtuman New Yorkissa:

”Join us on Thursday, October 12th, 2023 at “The Psychedelic Athenaeum” in New york City for a 4-hour live event exploring the intersection of psychedelics & autism. This event includes a variety of in-person learning, networking & community building activities PLUS lifetime access to the full expanded video version of the “Introduction To Psychedelic Autism” class.” (https://www.autisticpsychedelic.com/nyc, haettu 8.9.2023)

Neljän tunnin tapahtuman hinta videoineen on 249 dollaria. Tuohon verrattuna pitkäkestoinen psykedeeliavusteisten autismipalvelujen – heillä on ”care” mutta kartan sanaa hoito – ohjaajakoulutus verkko-opintoina, ”Introduction to Psychedelic Autism – An Online Course for Facilitators & Therapists” on kohtuuhintainen ja maksanee noin 450 dollaria, ”Next Course Dates Coming Soon”.

Hollannissa järjestetään nykyään psilocybin-retriittejä, mikä lain kannalta perustuu porsaanreikään ja saivarteluun. Laki kieltää kirjaimellisesti taikasienet, ”magic mushrooms”, mutta heillä on toinen valmiste eli ns. psilocybin-tryffeli, joka ei ole sieni eikä sienen näköinen. Yksi järjestäjä ilmoittaa nelipäiväisesti ryhmäretriitistä:

”Our mid-October 2023 retreat takes place in a beautiful venue situated an hour from Amsterdam. The authentic 19th-century Dutch abbey accommodation provides the perfect setting for your 4-day retreat.  A private room for every participant and the ample common areas provide a place for you to relax, journal and maximise your stay with us. The peaceful location of the retreat centre means there is plenty of opportunity for reflection and walks in nature. The chapel is available for private reflection and meditation.

Our October retreat will be intimate, group-oriented and will faithfully contain the healing process. During the 4-day retreat, we will have 1 session with psilocybin truffles, complemented by a range of activities designed to maximise your experience and affect lasting change in your life.” (Internet, haettu 8.10.2023)

Ryhmäretriitin hinta on 3 999 euroa hengeltä. Ennen koronaa yhteen käyttökertaan riittävä määrä taikasieniä maksoi eräissä EU-maissa luottamuksellisessa kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa hankittuna tiettävästi 20 euroa. Tuohon verrattuna ryhmäretriitti tuottaa 200-kertaiset kustannukset yhdestä (1) käyttökerrasta. Erään toisen järjestäjän retriitissä ilmeisesti makoillaan suuressa ryhmässä patjoilla lattialla. Tämä ei sovellu taolaisille, jotka haluavat tehdä meditatiivisia harjoituksia seisaaltaan ulkona luonnossa ja mielellään täyden kuun yönä, jollei sada aivan suhteettomasti.

Tämän kirjoittaja on 65 vuotta täytettyään virallisella vanhuus- ja työeläkkeellä, pirullisen pieni itseaiheutetusti. Työikäiset, jotenkin koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuvat ihmiset eivät yleensä kulje minkään kyltin kanssa – Hi, I´m autistic, daoist, psychedelic, queer BDSM-practitioner. Tuo olisi epätarkoituksenmukaista, aiheuttaisi ongelmia mahdollisissa ammateissa ja asioinnissa, eikä sillä tyylillä todennäköisesti pääsisi sisälle mihinkään mainituista tai muista aloista. Oma suhtautuminen intersektionaalisuuteen – siis akateemiseen diskurssiin, ei vuoden 2020 suomalaiseen termikeskusteluun – vastaa lähinnä antikategorista lähestymistapaa. Leena-Maija Rossi kirjoittaa: ”Antikategorinen lähestymistapa on hyvin lähellä jyrkimmin dekonstruktionistisia queer-näkemyksiä. Se hylkää kategoriat analyysiperustana ja pyrkii käsittelemään subjektipositioiden monimutkaisuutta muilla keinoin. Tässä prosessissa myös identiteetti – kategorisointiin perustuvana – jätetään sivuun, ainakin teoriassa.” (Rossi 2015, 104.)

Lähestymistapa vastaa queer-teorian aikaisempaa ja alkuperäistä sisältöä. Oma queer-teorian harrastukseni (as non-presenting participant) päättyi jo vuonna 2015 Puolassa hienosti järjestettyyn kansainväliseen konferenssiin, jonka aluksi järjestäjät lukivat Judith Butlerin kirjeen:

”I am so very sorry not to be able to travel to Poland at this time. [–] ”Here I would suggest that for the queer movement to remain radical, we have to work inside and outside the law, since not all of our intimate associations seek recognition by the law.  Of course, sometimes we require legal recognition, but sometimes we want to stay living and loving in extra-juridical zones.” (Judith Butler’s Letter, June 2015.)

Ensimmäinen lause oli paha pettymys kaikille läsnäolijoille, viimeistä virkettä olen sittemmin toteuttanut, kunnes koronakulkutauti meidät erotti.

 

LÄHTEITÄ

Hoffmann, Ada (2021): The Fallen (Angry Robot)

Pliskin, Ariel E.  (2022):Autism, Sexuality, and BDSM”; https://scholarworks.gvsu.edu/ought/vol4/iss1/9/

 Rossi, Leena-Maija (2015): Muuttuva Sukupuoli. Seksuaalisuuden, luokan ja värin politiikkaa. (Gaudeamus)

Silberstorff, Jan (2015): Das Dao De Jing im Taijiquan – Die Übungsanleitung des Laozi (Lotus-Press)

Törnvall, Clara (2023): Naisia autismin kirjolla (Atena)

Walker, Nicholas (2019): TRANSFORMATIVE SOMATIC PRACTICES AND AUTISTIC POTENTIALS: AN AUTOETHNOGRAPHIC EXPLORATION (California Institute of Integral Studies) https://neuroqueer.com/wp-content/uploads/2021/07/Nick_Walker_Dissertation.pdf

 

Agnes S Chan 1Sophia L SzeNicolson Y SiuEliza M LauMei-Chun Cheung: A chinese mind-body exercise improves self-control of children with autism: a randomized controlled trial”; https://hme-edinburgh.co.uk/benefits-of-tai-chi-to-people-with-autism/

Zhe Zhang 1J G Ren 1J L Guo 2Lin An 2Shuang Li 2Z C Zhang 2Yan Chen 2Hui Liu 2Xiao Lei 3: ”(2022): ”Effects of tai chi and qigong on rehabilitation after COVID-19: a protocol for systematic review and metaanalysis”; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35338068/

Peter M Wayne 1M S Lee 2J Novakowski 3K Osypiuk 3J Ligibel 4L E Carlson 5R Song 6 ”Tai Chi and Qigong for cancer-related symptoms and quality of life: a systematic review and meta-analysis”; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29222705/

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu