Mikä osa-alue tässä yhteiskunnallisessa järjestelmässä pettää

Erik H Eriksonin painotus lapsuuden asettamisesta suoraan yhteiskunnan kontekstiin johtaa kysymään,  mikä meidän järjestelmistä tuottaa lapsuuden pahoinvointia ja mielenterveysongelmia. Erikson esitti ajatuksen, että lapset eivät ole vain biologisia organismeja. Pikemminkin ne kehittyvät yhteiskunnan odotusten, kieltojen ja ennakkoluulojen yhteydessä. Alueellisen ja poliittisen organisoitumisen vertikaaliset vallan muodot alkavat jäsentää ihmisten arkielämää ja subjektiivisia kokemuksia ulkoa- ja ylhäältäpäin.Erik Eriksonin kehitysteorian mukaan yksilö käy läpi kahdeksan vaihetta elämänsä aikana, ja jokaiseen vaiheeseen liittyy identiteetin kehityskriisi. Jokainen vaihe edustaa tiettyä haastetta, jonka yksilön on voitettava identiteetin vahvistumiseksi. Eriksonin mukaan onnistunut ratkaisu jokaiseen kriisiin edistää terveen identiteetin muodostumista.

1.Uskonnollisten järjestelmien heijasteena syntyy uskonnollisuuden ja metafyysisen henkisyyden kokonaistaju.

  • Perusturvallisuuden vs. epäluottamus (syntymä – 1 vuosi):Positiivinen ratkaisu voi muodostua muistoiksi turvallisesta ja huolenpidosta, kun taas negatiivinen ratkaisu voi johtaa epäluottamuksen tunteisiin ja vaikeuksiin luottaa muihin.

2.Poliittisten järjestelmien heijasteena rakentuvat kokemukset oikeasta ja väärästä. Tällöin luodaan perusta oikeusjärjestelmän ymmärtämiselle.

  • Omatoimisuuden vs. häpeän ja epäonnistumisen tunne (1-3 vuotta):Onnistunut omatoimisuuden kehitys voi tuottaa muistoja saavutuksista ja itsenäisyyden tunteista. Toisaalta epäonnistumisen tunne voi johtaa häpeään ja alhaiseen itsetuntoon.
3.Taloudellisen järjestelmän heijasteena syntyy suhde ottamiseen ja antamiseen.
  • Aloitekyvyn vs. syyllisyyden tunne (3-6 vuotta):Positiiviset kokemukset aloitekyvystä voivat johtaa muistoihin rohkeudesta ja aloitteellisuudesta. Syyllisyyden tunteet puolestaan voivat syntyä, jos lapsi tuntee tehneensä jotain väärää.

4.Teknologisten järjestelmien heijasteena syntyy suhde rakentamiseen, järjestämiseen ja keksimiseen.

  • Toimiala vs. alemmuuden tunne (6-12 vuotta):Onnistunut toimialan kehitys voi johtaa muistoihin taituruudesta ja kyvystä saavuttaa tavoitteita. Alemmuuden tunteet voivat kehittyä, jos lapsi kokee epäonnistumisia tai vertailee itseään muihin negatiivisesti.
5.Sosiaalisten järjestelmien ja olojen heijasteena syntyy maailman-katsomuksen perusteet ja suhde ideologioihin, johtajuuteen ja alamaisuuteen
  • identiteetin vs. roolien sekamelska (12-18 vuotta):Positiivinen identiteetin muodostuminen voi tuottaa muistoja itsetuntemuksesta ja rohkeudesta olla oma itsensä. Epävarmuus omasta identiteetistä voi aiheuttaa roolien sekamelskaa ja vaikeuksia löytää paikkaa yhteiskunnassa.

6.Yhteiskunnassa vallitsevien ihmissuhteita määrittelevien eettisten periaatteiden heijasteena syntyy suhde ihmisten välisiin yhteistoiminnan muotoihin, kilpailun etiikkaan, voittamiseen ja häviämiseen.

  •              Läheisyyden vs. eristyneisyyden tunne (18-40 vuotta):Myönteiset kokemukset läheisyydestä ja intiimiydestä voivat muodostaa muistoja onnistuneista ihmissuhteista. Eristyneisyyden tunne voi syntyä vaikeuksista luoda syviä ja merkityksellisiä suhteita

7.Yhteiskunnallisen koulutuspolitiikan ja koulutusjärjestelmän, oppilaitosten, opetuksen, tieteen ja taiteen heijastumana syntyy suhde huolenpitoon ihmisistä, kulttuurista, luonnosta ja itsestä.

  • Luovuuden vs. pysähtyneisyyden tunne (40-65 vuotta):Luovuuden kehitys voi johtaa muistoihin saavutuksista ja luovasta panoksesta yhteiskuntaan. Pysähtyneisyyden tunne voi syntyä, jos yksilö kokee olevansa jumissa ja kykenemätön tuomaan uusia elementtejä elämäänsä.

8.Yhteiskunnallinen filosofisten kysymysten ja kulttuurin arvostuksen heijastumana syntyy suhde oman elämän saavutuksiin ja arvojen selkiytymiseen ja lopunajan filosofiaan (Erik H Erikson)

  • Eheys vs. epätoivo (yli 65 vuotta):Positiivinen eheys tunne voi liittyä tyytyväisyyteen ja elämän kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Epätoivo voi kehittyä, jos yksilö tuntee elämänsä jääneen kesken tai tyytymättömyyttä koettuihin valintoihin.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu