Ei Itketä Lauantaina

Kuu­lem­ma se on nii­n, et­tä mies­ten pi­täi­si it­keä! Näin ker­to­vat meil­le vii­saam­mat!

Kyyneleiden Pidättäminen On Epäterveellistä.

Ve­nä­läi­nen p­sy­kiat­ri Jev­ge­ni Fo­min. Ra­dio S­put­ni­kin haas­tat­te­lus­sa se­lit­tää, mik­si kyy­ne­lei­den pi­dät­tä­mi­nen on e­pä­ter­veel­lis­tä.

Kyy­ne­leet huuh­te­le­vat ke­hos­ta yh­dis­teet, jot­ka o­vat e­mo­tio­naa­li­sen so­kin seu­raus­ta, tok­sii­ne­ja ja st­res­siä s­ti­mu­loi­via ai­nei­ta, p­sy­kiat­ri se­lit­tää.

Asias­ta kir­joit­taa Mos­ko­va, 26. hei­nä­kuu­ta RIA No­vos­ti ot­si­kol­la “… Mies­ten täy­tyy­ it­keä – Tip­pa sil­mäs­sä on vält­tä­mä­tön.”

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaa­n It­ku on te­ho­kas ta­pa kä­si­tel­lä st­res­siä, ei vain nais­ten ja las­ten, mut­ta myös ai­kuis­ten mies­ten tu­li­si käyt­tää tä­tä kei­noa.

Saako Mies Itkeä?

Kä­si­tys sii­tä, et­tä mie­het ei­vät it­ke, pe­rus­tuu­ a­ja­tuk­see­n, et­tä hei­dän tu­li­si ol­la p­sy­ko­lo­gi­sen rau­han lin­noi­tus ja mal­li va­kau­des­ta.

It­ke­mi­nen on hy­vä her­mos­tol­le, kos­ka kyy­ne­lee­t o­vat voi­ma­kas st­res­sin vas­tai­nen me­ka­nis­mi. Kun ih­mi­nen it­kee, hän ku­vaa­vas­ti sa­noen sal­lii ne­ga­tii­vis­ten ja vai­kei­den tun­tei­den tul­la kyy­ne­lei­den lä­pi. Mies on käy­tän­nös­sä riis­tet­ty mah­dol­li­suu­des­ta käyt­tää­ it­kua st­res­sin vas­tai­se­na me­ka­nis­mi­na, p­sy­kiat­ri sa­noi S­put­nik-ra­dion haas­tat­te­lus­sa.

Tie­de­tää­n, et­tä kyy­ne­leet si­säl­tä­vät hor­mo­ne­ja, e­si­mer­kik­si p­ro­lak­tii­nia. Se on yk­si st­res­si­hor­mo­neis­ta. Se o­sal­lis­tuu st­res­sip­ro­ses­sei­hin, kun hen­ki­löl­lä on e­pä­miel­lyt­tä­viä vai­ku­tuk­sia ja jou­tuu­ e­pä­miel­lyt­tä­vään ti­lan­tee­seen, lää­kä­ri sa­noi.

To­si hie­nos­ti ja hy­vin ym­mär­tä­väs­ti o­vat vii­saat p­sy­kiat­rit meil­le ker­to­neet. Mut­ta saa­ko it­keä yh­tei­sis­sä jul­ki­sis­sa ti­lois­sa ja ta­pah­tu­mis­sa vaik­ka­pa jos st­res­si is­kee?

Kuu­lem­ma ei oi­kein suo­si­tel­la.

Itketäänkö Julkisesti?

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaa­n e­räs sak­sa­lai­nen p­sy­kiat­ri on si­tä miel­tä,et­tä niin mies­ten tai nais­ten ei tu­li­si käyt­tää tä­tä st­res­sin lie­vit­tä­mis­tek­niik­kaa­, e­ten­kään jul­ki­ses­ti.

Pa­rem­pi “pääs­tää höy­ryä pois” sil­loin, kun ku­kaa­n ei näe, va­roit­taa p­sy­kiat­ri.

Kui­ten­kin voi­mak­kaa­n e­mo­tio­naa­li­sen so­kin het­kel­lä mie­hil­lä kyl­lä kyy­ne­lei­tä riit­tää­ ei­kä hei­dän pi­dä pi­dät­täy­tyä it­ke­mi­ses­tä.

Jo­ten it­keä saa, mut­ta ei lauan­tai­na!

Ani­ta Hir­vo­nen – Ei it­ke­tä lauan­tai­na

+2
viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu