Jäästä tehdyt Soittimet! Oletko soittanut sellaisilla?

Ig­lu-kon­sert­tien sar­ja al­kaa Var­pa­saa­res­sa. Kol­men kuu­kau­den val­mis­te­lut hui­pen­tu­vat, kun Var­pa­saa­ren te­rä­sig­lus­sa kuul­laan sar­ja jäi­siä kon­sert­te­ja. Jää­soit­ti­met on veis­tet­ty Jout­se­non jääs­tä ja­pa­ni­lai­sil­la tal­toil­la. — ker­too Uu­tis­vuok­si (Min­na-Lii­sa Ries­to­la) tors­tai­na 8.2.2024.

Vuok­sen Ka­las­tus­puis­tos­sa ol­laan tors­tai­na 8. hel­mi­kuu­ta 2024 jon­kin mel­ko ai­nut­laa­tui­sen ää­rel­lä. Kol­men kuu­kau­den val­mis­te­lut hui­pen­tu­vat, kun Var­pa­saa­ren te­rä­sig­lus­sa kuul­laan sar­ja jäi­siä kon­sert­te­ja. Jää­soit­ti­met on veis­tet­ty [Jout­se­non jääs­tä ja­pa­ni­lai­sil­la tal­toil­la.

Jääsoittimet

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan jää­soit­ti­mia ei va­le­ta muot­tiin, vaan ne veis­te­tään muun mu­as­sa ohuil­la ja­pa­ni­lai­sil­la tal­toil­la. Tal­tat on teh­ty sa­man­lai­ses­ta te­räk­ses­tä kuin sai­mu­rai-mie­kat. Työs­tä­mi­seen käy­te­tään myös kuu­mail­ma­pu­hal­ti­mia, sa­ho­ja ja jyr­si­miä.

180-ki­loi­set jää­loh­ka­reet, jois­ta jää­soit­ti­met veis­te­tään, on nos­tet­tu Jout­se­non Hau­ki­lah­des­ta. Loh­ka­rei­ta ja jää­soit­ti­mia säi­ly­te­tään suu­res­sa pa­kas­ti­mes­sa ig­lun ul­ko­puo­lel­la. Jää­soit­ti­mil­la soi­te­taan tä­nä tal­ve­na kun­nes ne su­la­vat. Mi­tään kon­sert­ti­kier­tu­ei­ta ei jää­soit­ti­mien kans­sa voi pi­tää.

Jäiset Konsertit

Täl­lä vi­de­ol­la esi­ma­kua sii­tä mil­tä jää-mu­siik­ki kuu­los­taa:

– Fin­lan­dia, Ice cel­lo, Soun­Do­me 2021, Sai­ja Re­po

Jään­veis­tä­jä ja lap­peen­ran­ta­lai­nen muu­sik­ko Juu­so Par­ta­sen mu­kaan en­sim­mäi­nen jää­soit­ti­mil­la soi­tet­tu kon­sert­ti pi­det­tiin Var­pa­saa­res­sa vuon­na 2017, vuo­si en­nen kuin Soun­do­me-yh­dis­tys pe­rus­tet­tiin. Sen jäl­keen tu­li ko­ro­na ja lau­hat tal­vet ovat su­lat­ta­neet ig­lu­ja ja jää­soit­ti­mia.

– Jää­kon­sert­tia on val­mis­tel­tu yli kol­me kuu­kaut­ta. En­sin pi­ti ra­ken­taa kon­sert­ti­sa­li. En­sin ra­ken­net­tiin ig­lun poh­ja ja sit­ten ig­lu. Ig­lun lat­tia on Es­si Jääs­ke­läi­sen maa­laa­ma.

Täl­lä ker­taa ig­lun run­ko on tur­val­lis­ta ja kes­tä­vää te­räs­tä, ja soit­ti­met hy­väs­sä te­räs­sä. Par­ta­sen mu­kaan tä­mä tal­vi on ol­lut mai­nio tal­vi.

Soun­do­men jää­soi­tin­kon­sert­te­ja on kaik­ki­aan kuu­si kah­te­na pe­räk­käi­se­nä vii­kon­lop­pu­na eli tors­tais­ta lau­an­tai­hin 8. – 10. hel­mi­kuu­ta 2024 ja tors­tais­ta lau­an­tai­hin 15. – 17. hel­mi­kuu­ta 2024 kel­lo 18. Kon­ser­tit ovat mak­sul­li­sia.

Jääkonsertin Ohjelma

Var­pa­saa­ren enin­tään 30 kuu­li­jaa ve­tä­väs­sä te­rä­sig­lus­sa soit­taa vii­den muu­si­kon Soun­do­me-yh­tye jääs­tä veis­te­tyil­lä soit­ti­mil­la.

Lap­peen­ran­ta­lai­nen muu­sik­ko, jään­veis­tä­jä Juu­so Par­ta­nen soit­taa sel­loa, imat­ra­lai­nen soi­tin­ra­ken­ta­ja Ra­mi Ha­ka­la dob­ro-säh­kö­ki­ta­raa, imat­ra­lai­nen Mik­ko Ku­pi­ai­nen udu-rum­pu­ja, imat­ra­lai­nen Re­ne Rei­ni­kai­nen ki­ta­raa ja lap­peen­ran­ta­lai­nen Ana­ni­as Ant­to­nen ma­rim­baa.

Kon­ser­tis­sa kuul­laan muu­sik­ko­jen omia sä­vel­lyk­siä, muun mu­as­sa Juu­so Par­ta­sen Ku­po­li­tar. — Ku­po­li­tar on kon­sert­ti­sa­lin taus­tal­la ole­va jääs­tä veis­tet­ty nais­fi­guu­ri, jää­ku­nin­ga­tar.

Jäämusiikki Tarvitsee Hypetystä

Olen näh­nyt erit­täin tai­dok­kaas­ti teh­ty­jä jää­veis­tok­sia ul­koil­mas­sa, mut­ta nä­mä mu­si­kaa­li­set inst­ru­men­tit ovat ai­van jo­tain muu­ta, yli­ver­tai­sia. Nä­mä soit­ti­met tu­tun­tu­vat ai­van fan­tas­ti­sil­ta, jo­ten an­ne­taan aja­tuk­sen len­tää, fan­ta­si­an to­teu­tua.

Ku­po­li­tar on kuin tal­vi, hy­vin herk­kä ja an­ka­ra.

Kun ver­taa ylem­pä­nä ole­vaa Fin­lan­di­aa, jo­ta EI ole sä­vel­let­ty jää­soit­ti­mil­le, tä­hän Ku­po­lit­ta­reen, jo­ka puo­les­taan ON sä­vel­let­ty jää­soit­ti­mil­le, huo­maa sel­ke­än eron. Tu­lee jo­pa mie­leen aja­tus, et­tä

  1. voi­si­ko jää­soit­ti­mia in­teg­roi­da ison or­kes­te­rin esi­tyk­seen: la­val­le tuo­daan la­si­sei­näi­nen pa­kas­tin, jon­ka si­säl­lä jää-soit­ta­jat inst­ru­ment­tei­neen esiin­ty­vät.

  2. Voi­si­vat­han muu­si­kot esiin­ty­vät kon­ser­tis­sa in­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä poh­jois­na­val­ta kä­sin tai vä­hin­tään kui­ten­kin jos­tain na­pa­pii­rin poh­jois­puo­lel­ta — no ai­na­kin vir­tu­aa­li­ses­ti. Täl­lä ta­val­la voi­si kä­te­väs­ti esiin­tyä aa­mu­päi­väl­lä To­ki­os­sa, il­ta­päi­väl­lä Pa­rii­sis­sa ja sii­nä vä­lis­sä käy­dä Le­vil­lä las­ket­te­le­mas­sa.

Tar­vi­taan yk­si iso kan­sain­vä­li­nen so­pi­mus ja sit­ten vaan ra­ken­ta­maan ym­pä­ri­vuo­tis­ta Ig­lu-stu­di­ota, jos­sa Si­be­lius-Aka­te­mi­an jää-mu­sii­kin lin­jal­la opis­ke­le­vat muu­si­kot voi­vat har­joit­taa tai­to­jaan pro­fes­so­ri Juu­so Par­ta­sen joh­dol­la.

Jääs­tä teh­dyt soit­ti­met ei­vät luon­nos­ta ai­heu­tu­vis­ta syis­tä joh­tu­en py­sy jat­ku­vas­ti “oi­ke­as­sa”, siis ih­mi­sen kek­si­mäs­sä vi­rees­sä — mut­ta ei­hän luon­to nou­da­ta ih­mi­sen sää­tä­män täy­del­li­syy­den la­ke­ja: vä­lil­lä sa­taa ja vä­lil­lä pais­taa. Vaik­ka kuin­ka yri­täm­me muut­taa il­mas­toa, siis luon­toa, se kui­ten­kin kul­kee omia pol­ku­jaan, omien syk­lien­sä mu­kaan, jos­sa ko­ko­nai­suu­des­sa ih­mi­sen vai­ku­tus on lo­pul­ta­kin ole­ma­ton vaik­ka kuin­ka us­kot­te­li­sim­me it­sel­le ole­vam­me “luo­ma­kun­nan her­ra”. Niin myös jää­soi­tin­ten “epä­vi­reel­li­syys” joh­tuu sii­tä, et­tä ne ovat enem­män luon­non mu­kai­sia kuin mit­kään tai­dok­kaas­ti vi­ri­te­tyt “täy­del­lis­ten ih­mis­ten” soit­ti­met.

Mu­sii­kis­sa on al­ka­mas­sa uu­si “luon­nol­li­sen mu­sii­kin ai­ka” ja näi­den sä­vel­tä­jien on kuun­nel­ta­va enem­män luon­toa kuin ih­mis­tä. Jää­soit­ti­met ovat en­si as­ke­lei­ta täl­lä tiel­lä.

Jää­mu­siik­ki: Think Big!

Vuoksen Kalastuspuiston Iglu – kävin siellä minäkin

Vuon­na 2017 kun pai­kal­li­ses­sa leh­des­sä oli ker­rot­tu, et­tä Vuok­sen Ka­las­tus­puis­toon ra­ken­ne­taan ko­vaa vauh­tia Ig­lua, kun pak­kas­sää oli sal­li­nut sen. Niin­pä me­nim­me pai­kan pääl­le kat­so­maan. Ig­lun ku­po­li oli jo val­mis, mut­ta sen pak­suut­ta li­sät­tiin edel­leen suih­kut­ta­mal­la vet­tä. Ja Ig­lun ym­pä­ris­tö oli jäi­nen. Ra­ken­ta­jien lu­val­la pää­sim­me lä­hes­ty­mään si­tä pit­kos­pui­ta pit­kin ja kur­kis­tim­me si­sä­ti­loi­hin. Siel­lä ei ol­lut vie­lä mi­tään rek­vi­siit­taa ja kon­sert­ti­sa­li oli vas­ta ra­ken­teil­la.

Joten kiirehtikää Imat­ral­le Vuok­sen Ka­las­tus­puis­ton Jäi­seen Kon­ser­tiin!

Imatran Varpasaaren Jäämusiikin Aikajana

Täs­sä Vuok­sen Ka­las­tus­puis­ton Ig­lun his­to­ri­aa, ol­kaa hy­vä:

Päivä
– Linkki uutiseen
– Linkki kuvaan

04.01.2017
Varpasaareen kohoaa jäinen iglu — ja siitä tulee konserttisali
Kuvalinkki uutiseen

06.01.2017
Imatran Varpasaareen työstyy jäätävä konserttisali
Kuvalinkki uutiseen

06.01.2017
Varpasaaren jäinen konserttisali saa tänään lumivaipan
Kuvalinkki uutiseen

19.01.2017
Iglu pohjoisesta ja jäädytetyt soittimet etelän hehkusta
Kuvalinkki uutiseen

21.01.2017
Iglusta kiva talviyllätys
Kuvalinkki uutiseen

23.01.2017
Varpasaaren jääiglun avajaiskonsertit vetivät kupolin täyteen, lauantaina piti järjestää lisäesitys
Kuvalinkki uutiseen
Kuvalinkki uutiseen

30.01.2017
Näin soivat jäiset instrumentit Imatran iglussa — Katso video!
Näin soivat jäiset instrumentit Imatran iglussa — Katso video!

30.01.2017
Näin soivat jäiset instrumentit Imatran iglussa — Katso video!
Näin soivat jäiset instrumentit Imatran iglussa — Katso video!

24.02.2017
Varpasaaren jääiglu on ollut menestys — hiihtolomaviikolla kolme lisäkonserttia
Kuvalinkki uutiseen

12.10.2017
Jääigluja kohoaa ensi talvena Varpasaareen kaksin kappalein, suunnitelmissa on jääsoitinkonserttien lisäksi jäänveistokursseja
Kuvalinkki uutiseen

13.10.2017
Jääigluja kohoaa ensi talvena Imatran Varpasaareen kaksin kappalein, suunnitelmissa on jääsoitinkonserttien lisäksi jäänveistokursseja
Kuvalinkki uutiseen

31.12.2017
Uutisvuosi 2017 — Kovasti kohinaa saunasta, satamasta ja sinisistä
Kuvalinkki uutiseen

13.01.2018
Varpasaareen nousee parhaillaan kaksi jääiglua — Luvassa on ainakin didgeridoon pörinää ja jäänveistokurssi
Kuvalinkki uutiseen

16.01.2018
Varpasaaren jääiglut onnistuneesti lumetettu, seuraavaksi vuorossa sisätyöt
Kuvalinkki uutiseen

18.02.2018
Soundomen poppoolla on sesonki päällä: Tänään iglu saa uusia soittimia, Koskenpartaan liukumäen jäät nostetaan Ukonniemestä huomenna
Kuvalinkki uutiseen

18.02.2018
Soundomen poppoolla on sesonki päällä Imatralla: Varpasaaren igluun syntyi jääkannel ja kongarumpu, seuraavaksi Ukonniemestä nousevat jäät Koskenpartaan liukumäkeen
Kuvalinkki uutiseen

18.03.2018
Varpasaaren jäinen konserttirupeama paketissa — Huikea kausi, huokaa Toni Kainulainen
Kuvalinkki uutiseen

14.04.2018
Tommi Ollikainen ja Veera Metso jättivät Helsingin sykkeen taakseen ja muuttivat isoäidin vanhaan taloon Karhumäelle — Taiteen sekatyöläiset rakentavat 1920-luvun puutalosta äänitysstudiota: “Huoneita mikitetään kuin KGB aikanaan”
Kuvalinkki uutiseen

18.06.2018
Leffat, fretit, iglut vai moottoriurheilu? Imatran kaupunginhallitus päättää piakkoin Osallistu ja vaikuta -palkintojen saajista
Kuvalinkki uutiseen

30.11.2018
Varpasaaren jääiglua varten oltaisiin valmiita, enää puuttuvat kovat pakkaset  — Luvassa suurempaa kokoa, uusi soitin ja revontuliefektiä
Kuvalinkki uutiseen

15.12.2018
Hiljan pihan joulumaa sai taivaalta toivotun postikorttitunnelman — Posiolta tuotu poro palautetaan vasta helmikuun lopussa
Kuvalinkki uutiseen

05.01.2019
Varpasaaren iglu saa parhaillaan jääkuorta päälleen — Avajaisia jäisessä konserttisalissa vietetään 24. tammikuuta
Kuvalinkki uutiseen

17.01.2019
Varpasaaren jääiglu Imatralla painui lommolle ja joudutaan purkamaan ─ “Tämä on vaikea laji”, toteaa Soundome-yhdistyksen puheenjohtaja Juuso Partanen
Kuvalinkki uutiseen

17.01.2019
Varpasaaren jääiglu painui lommolle ja joudutaan purkamaan ─ “Tämä on vaikea laji”, toteaa Soundome-yhdistyksen puheenjohtaja Juuso Partanen
Kuvalinkki uutiseen

29.01.2019
Vuoksen jää värjäytyi Varpalahdella ruskeaan ja kellertävään sävyyn — Vesi on kuitenkin tutkittu ja värittömäksi havaittu
Kuvalinkki uutiseen

29.01.2019
Vuoksen teräsjää värjäytyi Varpalahdella ruskeaan ja kellertävään sävyyn — Vesi on kuitenkin tutkittu ja värittömäksi havaittu
Kuvalinkki uutiseen

31.01.2019
Kaksi lumiveistosta ja kaksi konserttia korvaavat Varpasaaren mönkään menneen jääiglun tapahtumat: Imatran kaupunki maksaa siitä hyvästä 10’000 euroa
Kuvalinkki uutiseen

22.02.2019
Vuoksella näkyvissä tänään jäätä ja tulta, ilotulituskin — poimi viikonvaihteen menosi täältä!
Kuvalinkki uutiseen

17.10.2019
Ensilumen ladun vaiheille tulee kaksi jääveistosta, tekijöinä Juuso Partanen ja Katri Verronen — jää on tehty jääkoneessa
Kuvalinkki uutiseen

11.12.2020
Varpasaareen kohoaa myös tänä talvena jäisiä ja lumisia kupoleita — toiseen jääigluun tulee taidegalleria, toiseen konserttisali
Kuvalinkki uutiseen

11.01.2021
Varpasaaren jääigluissa jo viiden sentin jääkerros: “Talvi on ollut ihan loistava” – Iglut avataan tammi-helmikuun vaihteessa
Kuvalinkki uutiseen

13.01.2021
Kahdeksanmetrisessä jääiglussa voi kokeilla, miten jäinen sello tai marimba soi — Imatran nähtävyys yritetään pitää pistäytymiskunnossa maaliskuuhun saakka
Kuvalinkki uutiseen

03.02.2021
Varpasaaren jäisessä galleriassa voi sukeltaa videolla Vuoksen pohjaan, ihailla jäistä patoa ja kokeilla erilaisia jääsoittimia – Iglut avautuivat yleisölle tänään
Kuvalinkki uutiseen

09.02.2021
Varpasaaren jääiglut rakastavat pakkasta ja soittimetkin soivat kylmässä heleämmin – Jere Nuppola kiittelee avajaisviikon kävijöitä maskisuosituksen noudattamisesta
Kuvalinkki uutiseen

01.03.2021
Varpasaaren jääigluissa oli koronarajoituksista huolimatta kaikkien aikojen ennätystalvi: Joka päivä kävijöitä oli keskimäärin 150
Kuvalinkki uutiseen

25.12.2021
Varpasaareen ei tule jääigluja tänä talvena – Välivuotta pitävät igluntekijät aikovat silti tehdä jäätaidetta Imatralle
Kuvalinkki uutiseen

08.10.2022
Varpasaareen nousee taas jääiglu — Rakentaja kertoo yllättävän havainnon Vuoksesta ja Saimaasta: “Ennen tuli kirkasta jäätä, nyt pitää tyytyä ruskeaan”
Kuvalinkki uutiseen

19.01.2023
Surkea sää romahdutti Varpasaareen rakennetun iglun, ja jääsoitinkonsertit pitää perua — “Tämä on riskialtista hommaa”
Kuvalinkki uutiseen

05.09.2023
Kolmiulotteinen perhospuisto, maaginen valokuja ja disko iglussa – Uusi Valon ja taiteen helmiä -tapahtuma piristää Imatran pimenevää syksyä
Kuvalinkki uutiseen

18.10.2023
Imatran Valon ja taiteen helmiä -festivaali alkaa tänään — Balettitanssija Kasperi Kolehmainen, 20, esiintyy synnyinkaupungissaan pitkästä aikaa
Kuvalinkki uutiseen

06.12.2023
Varpasaaren jääiglusta säänkestävä! Teräsrunko ei retkahda plussakeleissä, musta kangas ei sula: “Iglun turvallisuutta ei voitu muuten taata”
Kuvalinkki uutiseen

06.02.2024
Jäiset soittimet kumisivat ja helisivät Varpasaaressa ensi kerran seitsemän vuotta sitten: “Sen jälkeen soundi on joka vuosi parantunut”
Kuvalinkki uutiseen

07.02.2024
Lap­peen­ran­ta­lai­nen Juuso Par­ta­nen soit­taa Jout­se­non jääs­tä veis­tet­tyä sel­loa — Imat­ran te­rä­siglus­sa kon­sert­te­ja kah­te­na vii­kon­lop­pu­na
– Kolme kuukautta kestäneet valmistelut saavat pian huipennuksensa ja Varpasaaren teräsiglussa kuullaan sarja jäisiä konsertteja. Jääsoittimet on veistetty Joutsenon jäästä japanilaisilla taltoilla.
https://nakoislehti.media.fi/uutisvuoksi/671cfd28-7643-4f22-8324-0888bf6bc3a4/3

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu