Jännittävä päivä!

Lau­an­tai­na 18.6.2022 oli mi­nul­le hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti jän­nit­tä­vä päi­vä! Olin lu­pau­tu­nut haas­ta­tel­ta­vak­si tut­ki­muk­seen, jo­ka kos­kee in­ke­ri­läis­ten pa­luu­muut­ta­jien so­peu­tu­mis­ta Suo­meen. Jän­nit­tä­vä vie­lä sen ta­kia, et­tä pan­de­mi­an ai­ka­na en oi­kein min­ne­kään jul­ki­suu­teen pal­jon liik­ku­nut. Mut­ta kun “in­ke­ri­läi­syys kut­sui”, niin suos­tuin sa­maan tien, mut­ta kui­ten­kin mas­kien suo­jas­sa.

Tut­ki­musp­ro­jek­tin, ni­mi on

  • Just a fel­low amongst them? Com­pa­ring the in­teg­ra­ti­on of re-pat­ri­ates from for­mer USSR in Fin­land and Ger­ma­ny (JI­REP).

Haas­tat­te­li­jan mu­kaan pro­jek­tin ni­mi on vai­ke­ata kään­tää suo­mek­si, sen ta­kia se on täs­sä eng­lan­nik­si. Pro­jek­tin ta­voit­tee­na on ver­ra­ta in­ke­ri­läis­ten pa­luu­muut­ta­jien so­peu­tu­mis­ta Suo­mes­sa ja sak­san­ve­nä­läis­ten pa­luu­muut­ta­jien so­peu­tu­mis­ta Sak­sas­sa. Pro­jek­tin part­ne­rit ovat Itä-Suo­men yli­opis­to ja Kob­lenz-Lan­daun yli­opis­to ja sen ra­hoit­ta­vat Sak­san ja Suo­men aka­te­mi­at.

Tut­ki­mus­ky­sy­myk­set ovat seu­raa­vat:

  1. Mil­lai­se­na pa­luu­muut­ta­jat nä­ke­vät oman ase­man­sa suh­tees­sa yh­teis­kun­nan val­ta­kult­tuu­riin?
  2. Mi­ten eri su­ku­pol­vien ko­ke­muk­set ja et­ni­nen iden­ti­teet­ti ero­avat toi­sis­taan?
  3. Mil­lä ta­val­la Suo­men ja Sak­san eri­lai­set so­sio-kult­tuu­ri­set kon­teks­tit vai­kut­ta­vat pa­luu­muut­ta­jien ko­ke­muk­siin ja in­teg­raa­ti­oon?

Olin etu­kä­teen vas­tan­nut ly­hy­es­ti kir­jal­li­ses­ti ky­sy­myk­siin ja lä­het­tä­nyt haas­tat­te­li­jal­le ja it­se haas­tat­te­lu vie­lä kes­ti lä­hes kol­me tun­tia, mut­ta kun haas­tat­te­lu me­ni niin mu­ka­vas­ti, niin en oi­kein huo­man­nut­kaan ajan kul­kua.

Sii­nä tu­li pa­riin tun­tiin tii­vis­tet­tyä ko­ko elä­mä­ni lä­pi­leik­kaus lap­suu­des­ta In­ke­rin­maal­la ny­ky­päi­vään as­ti Suo­mes­sa.

Haas­tat­te­lu ta­pah­tui Imat­ran kau­pun­gin pää­kir­jas­tos­sa, jos­sa ke­sä­kuun ajan on esil­lä In­ke­ri Klu­bin näyt­te­ly

  • Toi­vo Rän­nä­li, Suu­ri tai­tei­li­ja In­ke­ris­tä, 100 vuot­ta syn­ty­mäs­tä.

Ku­vis­sa olem­me haas­tat­te­li­jan kans­sa näi­den In­ke­ri Klu­bin ju­lis­tei­den taus­tal­la.

Viola ja haastattelija
Haastattelija ja Viola

Viola ja haastattelija
Viola ja haastattelija

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu