Kerran Kesällä Varpasaaressa

Kun muu­tin vuo­sia sit­ten Imat­ral­le en­kä tun­te­nut mai­se­mia en­kä paik­ko­ja, niin va­el­sin usein ke­säl­lä rep­pu se­läs­sä ja ku­vaus­ka­me­ra mu­ka­na. Ku­va­sin iloi­sia ih­mi­siä ja ky­syin ai­na saan­ko jul­kais­ta ku­via ne­tis­sä, niin sel­lai­sen lu­van olin saa­nut. Il­man lu­pa en ku­van­nut ke­tään hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti pait­si ylei­sis­sä jul­ki­sis­sa ti­lois­sa ja ta­pah­tu­mis­sa. Ku­via on ke­rään­ty­nyt in­ter­net ko­ti­si­vul­le­ni.

Nyt kun taas tör­mään näi­hin van­hoi­hin ku­viin, niin muis­tii­ni pa­laa­vat ne päi­vät, jol­loin ne ku­vat oli otet­tu. Täs­tä­kin Var­pa­saa­ren pie­nes­tä päi­vä­ret­kes­tä ja tun­te­mat­to­mien ih­mis­ten koh­taa­mi­ses­ta on tul­lut hy­vä mie­li! Jo­ten teen­pä tuon päi­vä­ret­ken uu­des­taan ja kut­sun va­paa­vuo­ro­lai­set seu­ra­lai­sek­se­ni!

Var­pa­saa­ri

Mi­kä ih­meen Var­pa­saa­ri? Kun pai­kal­lis­lii­ken­teen bus­sin ik­ku­nas­ta huo­ma­sin ker­ran mai­nok­sen Var­pa­saa­res­ta ja nä­ky­vis­sä oli­kin jo­ku saa­ri Vuok­sen var­res­sa. Läh­din ker­ran tu­tus­tu­maan paik­kaan. Pois­tuin py­sä­kil­lä ja ku­va­sin sen pai­kan vas­tak­kai­sel­ta ran­nal­ta. Se oli jo­ku juh­la­päi­vä ja ku­vas­sa nä­kyy­kin pal­jon po­ruk­kaa. Ku­va on täs­sä:

Varpasaari, Imatra, 2011
Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011

Sit­ten kier­sin Ui­ma­hal­lin ja Kei­la­hal­lin ja Vuok­sen ran­ta­vii­vaa pit­kin kä­ve­lin Var­pa­saa­rel­le. Vas­taan tu­li pie­ni sil­ta saa­rel­le, jos­sa pyy­det­tiin pää­sy­mak­sua, tai­si ol­la vii­si eu­roa. Kun ha­lu­sin vain ku­va­ta, niin pie­nen neu­vot­te­lun jäl­keen pää­sin il­man mak­sua.

Kul­ku­reit­ti­ni va­sem­mal­la puo­lel­la huo­ma­sin sau­na­ra­ken­nuk­sen ja sii­nä nä­kyi lä­pi­käy­tä­vä ran­taan. Ha­lu­sin kur­kis­taa sin­ne jos­pa nä­ky­si ui­ma­rei­ta. Mi­nun pi­ti ohit­taa pien­tä nuor­ta po­ruk­kaa, jo­ka oli sii­nä sei­nus­tal­la jo­tain suun­nit­te­le­mas­sa. Sa­mal­la esit­täy­dyin käyn­ti­kor­til­la ja ky­syin heil­tä lu­paa ku­vauk­seen ja olin saa­nut sen. Ku­kaan ää­neen ei vas­tus­ta­nut. Ku­va on täs­sä:

Varpasaari, Imatra, 2011
Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011

Kun pää­sin sau­nan toi­sel­le puo­lel­le niin vas­taan oli­vat nou­se­mas­sa sau­nan ve­ran­nal­le ui­ma­rit. Esi­tin ky­sy­myk­sen ku­vauk­seen. Muis­taak­se­ni pie­nen häm­men­nyk­sen jäl­keen vas­tauk­sen sain nais­hen­ki­löl­tä. Hän tai­si ol­la jo­ku vas­taa­vaa täs­sä po­ru­kas­sa. Hän an­toi ku­va­ta it­sen­sä ja ker­toi hie­man jo­tain ki­va ai­hee­seen liit­ty­vää.

Po­ruk­ka tai­si ol­la Imat­ran tal­viui­ma­rit!?

Varpasaari, Imatra, 2011
Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011

Muis­taak­se­ni suu­rem­pi osa ui­ma­ri­po­ru­kas­ta jäi myös nä­tis­ti po­see­raa­maan ve­ran­nan pen­keil­le. Oli haus­kaa ja en muis­ta, et­tä jo­ku oli ol­lut kiu­saan­tu­nut ta­pah­tu­mas­ta. Jo­ten jul­kai­sen tä­män­kin ku­van hy­väl­lä omal­la tun­nol­la, kos­ka sain ku­va­ta ja ku­vas­sa ovat ai­kui­set hen­ki­löt:

Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011
Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011

Pois­tu­es­sa­ni sau­nan alu­eel­ta ku­va­sin vie­lä kah­vi­la-po­ruk­kaa nau­tis­ke­le­mas­sa kah­via ja mui­ta vir­vok­kei­ta:

Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011
Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011

Jat­koin mat­kaa sy­vem­mäl­le Var­pa­saa­ren alu­eel­le. Rei­tin oi­ke­al­la puo­lel­la koi­vun juu­rel­la is­tui­vat jon­kun ko­rok­keen pääl­lä kak­si ilois­ta kau­nis­ta nei­tos­ta. Tie­ten­kin ha­lu­sin ku­va­ta, mut­ta en­nen si­tä he ha­lu­si­vat pii­lot­taa juo­ma­pul­lot, jos­ta he suo­raan pul­lon suus­ta joi­vat vet­tä kuu­maa­na päi­vä­nä. No, mi­nä odo­tin. Juo­mat ovat pu­nai­ses­sa kas­sis­sa toi­sen ty­tön kä­den al­la. Kun pul­lot oli pii­lo­tet­tu, niin ku­va­sin hei­dät. Se ku­va on täs­sä:

Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011
Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011

Ta­ri­na Var­pa­saa­ren mai­se­mis­sa jat­kuu …

Oi­kein ki­vaa syy­sil­lan jat­koa!

Ari Klem – Syy­sil­lan tuu­li (Sa­ta­man Va­lot Ii­sal­mi)

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu