Kirja-Arvio. Timo Tynkkynen: Omavaraisuus Ja Selviytyminen

Omavaraisuus Ja Selviytyminen

Löysin käsiini kirjan

  • Omavaraisuus Ja Selviytyminen
  • Timo Tynkkynen
  • 179 sivua
  • 2022
  • Kustantaja BoD-BoD Books on Demand, Helsinki, Suomi
  • Valmistaja, BoD-BoD Books on Demand, Norderstedt, Saksa

Te­ok­sen ai­he on to­si tär­keä ny­ky­maa­il­man me­nos­sa kun eläm­me nyt erit­täin le­vot­to­mia ai­ko­ja ja jo­pa huo­mi­sen päi­vän tur­val­li­suu­des­ta on epä­var­muus! So­dan uh­ka­ku­va on il­mas­sa ja suo­ra­nai­ses­ti ra­jan pin­nas­sa, jo­ten voim­me jou­tua het­kel­lä mil­lä ta­han­sa eroon to­tu­tus­ta elä­män­ta­vas­ta. Sii­tä, et­tä olem­me läm­pi­mäs­sä asun­nos­sa säh­kö­va­lon al­la ja jää­kaa­pis­sa on ruo­kaa riit­tä­väs­ti ja jos se al­kaa lop­pua, niin ka­dun toi­sel­la puo­lel­la on lä­hi­kaup­pa ja siel­lä hyl­lyt not­ku­vat ruo­ka­tar­vik­keis­ta, kun­han vaan raa­haa on tas­kus­sa … mut­ta se­kin voi lop­pua äkis­ti.

Muu­tok­sen huo­maam­me jo jo­ka­päi­väi­ses­sä ar­kie­lä­mäs­sä. Ei­pä mi­ten­kään rii­tä ra­haa os­taa ko­vin kal­lis­tu­nei­ta jo­pa ter­veel­li­siä pe­ru­se­lin­tar­vik­kei­ta vaik­ka kuin­ka et­si­si ko­li­koi­ta lom­pa­kon poh­jal­ta! — Ei hy­väl­tä näy­tä tu­le­vai­suus!

Omavaraisuuden Perusteet

Kir­jan alus­sa oma­va­rai­suu­den pe­rus­teis­ta kir­joit­ta­ja sa­no näin: nyt jos kos­kaan on ai­heel­lis­ta al­kaa miet­tiä, mi­tä on oma­va­rai­nen elä­mä, tai vie­lä enem­män sii­tä, mi­tä on sel­viy­ty­mi­nen, oli sit­ten ky­se pa­rin päi­vän ko­ti­olois­sa sel­viy­ty­mi­ses­tä tai pi­dem­mäk­si ai­kaa luon­non ar­moil­le jou­tu­mi­ses­ta.

Riip­pu­vai­nen elä­män­ta­pa vaan ei yk­sin­ker­tai­ses­ti toi­mi, tur­va on oma­va­rai­suu­des­sa ja va­rau­tu­mi­ses­sa. Va­rau­tu­mi­nen on muu­ta­kin kuin suu­ret ruo­ka­va­ras­tot kaa­peis­sa, se on en­nen kaik­kea tie­toa ja tai­toa, osaa­mis­ta hyö­dyn­tää luon­toa jo­ka­päi­väi­ses­sä elä­mäs­sä, kas­vien kas­vat­ta­mis­ta, van­han kor­jaa­mis­ta ja mah­dol­li­sim­man toi­mi­vaa riip­pu­mat­to­muut­ta yh­teis­kun­nan pal­ve­luis­ta.

Tä­män kir­jan tar­koi­tus on aut­taa saa­maan vink­ke­jä ja oh­jei­ta oma­va­rai­sem­paan elä­män tyy­liin, jo­ka poh­jim­mil­taan on sel­viy­ty­mis­tä. Toi­von, et­tä tä­mä kir­ja voi­si ol­la op­paa­na­si, kun ar­ki­sis­ta asi­ois­ta sel­viy­ty­mi­nen al­kaa ol­la haas­teel­lis­ta.

Täs­sä on­kin kir­jai­li­jan tär­keä Sa­no­ma omas­ta te­os­ta!

Ja kii­tos sii­tä!

Kodin käsikirja, joka loppuu kaupoista silloin kun sitä eniten tarvitaan

Kir­jan lu­ke­mi­seen tar­vit­sin lai­nan uu­sin­taa, kos­ka kir­ja on epä­tyy­pil­li­nen ja gen­re mi­nul­le ou­to. Sii­nä ei ole hen­ki­löi­tä ja ta­pah­tu­mia vaan ke­rät­ty pal­jon tie­toa vih­jeis­tä ja neu­vois­ta ih­mi­sen sel­viy­ty­mi­ses­tä luon­nos­sa ai­na ki­vi­kau­den ajoil­ta al­ka­en.

Ai­na­kin tar­vit­sin muu­ta­man päi­vän etäi­syyt­tä kir­jaan ja taas va­li­koi­den et­sin kiin­nos­ta­via ala­ot­si­koi­ta kir­jan si­sä­lu­et­te­los­ta, jo­ka muu­ten on si­vul­la 4, jon­ne yleen­sä lai­te­taan kir­jan tie­dot, co­py­right, y.m.

Kir­jan ra­ken­ne so­pii lu­et­ta­vak­si, mut­ta ei si­tä is­tu­mal­ta alus­ta lop­puun as­ti lu­ke­mi­ses­sa jää mi­tään konk­reet­ti­ses­ti pää­hän! Pal­jon hy­vää tär­ke­ää tie­toa ja käy­tän­nöl­li­siä neu­vo­ja. Esi­mer­kik­si mi­ten ja mis­tä kas­vis­ta sai­si ra­vin­toa tai luon­non­lää­ke­kas­veis­ta lää­ket­tä jo­hon­kin vai­vaan. Ne tie­dot ovat to­si hy­viä ja tar­peel­lis­ta. Kir­jan lu­ke­mi­nen vaa­tii hi­das­ta kes­kit­ty­mis­tä, jos et­sii kir­jas­ta to­del­la­kin apua sel­viy­ty­mi­seen.

Toi­saal­ta kir­jan lu­ke­mi­nen on help­poa sii­nä mie­les­sä, et­tä ko­ko kir­jan ri­vien vä­liin on an­net­tu enem­män ti­laa kuin ta­val­li­ses­ti.

Jo­ten kir­jai­li­jan toi­vo ja ta­voi­te “… ol­la op­paa­na­si, kun ar­ki­sis­ta asi­ois­ta sel­viy­ty­mi­nen al­kaa ol­la haas­teel­lis­ta” on to­teu­tu­nut! Mie­les­tä­ni tä­mä kir­jan on an­sain­nut ol­la op­paa­na pöy­däl­läm­me!

Ny­kyih­mi­sel­le kir­ja on erään­lai­nen to­si-eko­lo­gi­sen elä­män­ta­van opas. Ja eri­tyi­ses­ti nuo­rem­mil­le su­ku­pol­vil­le, jot­ka on­nek­si elä­vät nyt hy­vin­voin­ti­val­ti­os­sa ja saa­vat kaik­ki val­mii­na ja ha­lu­tes­saan ko­tiin kan­net­tu­na.

Omat kokemukset

Jo­ka ta­pauk­ses­sa mei­dän täy­tyy val­mis­tau­tua tu­le­vaan, aluk­si vaik­ka vain hen­ki­ses­ti­kin, krii­si­ai­koi­hin, jot­ka voi­vat ol­la lä­hem­pä­nä kun ar­vaam­me­kaan. Ja mi­nä, jos ku­ka, so­dan ja­lois­ta ja to­del­li­sen konk­reet­ti­ses­ta nä­län­hä­däs­tä sel­vin­nee­nä voin sa­noa, et­tä kir­jas­sa on to­si pal­jon hyö­dyl­lis­tä ja tar­peel­lis­ta tie­toa ei vain krii­si­ti­lan­tei­siin, mut­ta ihan ny­ky­päi­vää aja­tel­leen.

Inf­rast­ruk­tuu­rin pet­tä­mi­nen voi tuo­da ka­tast­ro­fin pääl­le ja täy­del­li­sen la­mau­tu­mi­sen, mut­ta on­gel­mien edes­sä ei saa va­jo­ta epä­toi­voon vaan on otet­ta­va ne vas­taan uu­si­na haas­tei­na!

Jo­ten suo­sit­te­len läm­pi­mäs­ti lu­et­ta­vak­si Ti­mo Tynk­ky­sen kir­jaa Oma­va­rai­suus Ja Sel­viy­ty­mi­nen!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu