Ko­ro­na­tar­tun­nat Nou­sus­sa Ete­lä-Kar­ja­las­sa

 

Asi­as­ta ker­too Uu­tis­vuok­sen nä­köis­leh­ti tors­tai­na 7.7.2022 ot­si­kol­la “Ko­ro­na­tar­tun­nat ovat kään­ty­neet nou­suun”. Joo­nas Lai­ne, Lii­sa Ven­ga­sa­ho.

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan Ko­ro­na­vi­rus tar­tun­to­ja tu­lee Ete­lä-Kar­ja­las­sa nyt kiih­ty­vään tah­tiin. Ke­sä­kuun ajan vii­koit­tai­set ko­ro­na­tar­tun­nat py­syi­vät noin 300 tar­tun­nas­sa tai sen al­le, mut­ta vii­mei­sim­mäs­sä jul­kais­tus­sa viik­ko­ti­las­tos­sa uu­sia tar­tun­to­ja il­moi­tet­tiin 419.

Mää­rät ovat edel­leen pie­niä, jos nii­tä ver­taa esi­mer­kik­si vii­me hel­mi­kuu­hun, jol­loin Etel-Kar­ja­lan so­si­aa­li- ja ter­veys­pii­rin (Ek­so­te) alu­eel­la tu­li pa­him­mil­laan 300 uut­ta tar­tun­taa yh­des­sä päi­väs­sä.

Vi­rus­ta on kui­ten­kin nyt liik­keel­lä pal­jon ja tar­tun­to­ja tu­lee enem­män kuin men­neen kuu­kau­den ai­ka­na, sa­noo Ek­so­ten ter­veys­pal­ve­lu­jen joh­ta­ja Tuu­la Kar­hu­la. Vii­koit­tai­sis­sa tar­tun­nois­sa on näh­tä­vis­sä kiih­ty­mis­tä. Vi­ral­li­set tar­tun­ta mää­rät ei­vät ker­ro ko­ko to­tuut­ta, sil­lä har­va käy ter­vey­den­huol­lon ko­ro­na­vi­rus­tes­tis­sä.

– Ko­ko­nais­mää­rää on vai­kea ar­vi­oi­da, mut­ta se on var­mas­ti mo­nin­ker­tai­nen vi­ral­li­sen lu­kuun näh­den. Omik­ro­nin DF.5-va­ri­ant­ti näyt­tää nyt kyn­si­ään, sa­noo Ek­so­ten yli­lää­kä­ri Sa­mi Raa­sak­ka.

THL il­moit­ti kes­ki­viik­ko­na, et­tä se ai­koo laa­jen­taa nel­jät­tä ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­tet­ta kos­ke­vaa suo­si­tus­ta lop­pu­ke­säs­tä. Ek­so­tes­sa ol­laan nel­jän­sien ro­ko­tus­ten laa­jen­ta­mi­seen Kar­hu­lan mu­kaan val­mii­na.

Tes­te­jä teh­dään Ek­so­tees­sa Raa­sa­kan mu­kaan 1’000 – 1’500 vii­kos­sa. Kar­hu­la muis­tut­taa ko­ti­tes­tien käy­tös­tä.

Täl­lais­ta tie­toa on meil­le vi­ra­no­mais­ten puo­les­ta, jo­ten ol­kaam­me­pa va­ro­vai­sia! Ja tä­mä tie­dok­si näil­le Kaak­kois­kul­mien vie­rail­le, tu­li­joil­le ja mat­kus­ta­jil­le.

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu