Mattien Valtakunta

KostianVirta Matti Helenius-Seppälän, Tasku-Matin, kotimaisemaa.

Olen kuul­lut sa­not­ta­van “Maa­il­man Mat­ti”! Mi­tä se tar­koit­taa ja ku­ka se voi ol­la niin tun­net­tu, et­tä ko­ko maa­il­mas­sa!? Käyn­nis­tin et­sin­nät maa­il­man laa­jui­ses­ti, mut­ta nol­la tu­lok­set! En­pä löy­tä­nyt mi­tään tie­toa Maa­il­man Ma­tis­ta! Läh­din sit­ten ha­ke­maan tois­ta tun­net­tua Mat­tia: Mat­ti Mei­kä­läis­tä. Oli­si­ko hä­nes­sä ai­nes­ta Maa­il­man Ma­tik­si.

Matti Meikäläinen 1896
Mat­ti Mei­kä­läi­sen kol­mas­tois­ta vuo­si­ker­ta on kaik­kien nau­ru­ha­luis­ten ti­lat­ta­va­na. Ilo­mie­li­syy­den ja nau­ru­val­tai­suu­den har­ras­ta­mi­nen, nau­ru­her­mo­jen ke­hit­tä­mi­nen ja ko­hot­ta­mi­nen oi­keuk­sien­sa ja vel­vol­li­suuk­sien­sa tun­te­mi­ses­sa ja täyt­tä­mi­ses­sä, Mat­ti Mei­kä­läi­sen lu­ke­mi­ses­sa ja ti­laa­mi­ses­sa, tu­lee ole­maan Ma­tin teh­tä­vä­nä. Kaik­kia nau­ret­ta­via py­rin­nöl­tä, jot­ka ovat omi­aan nau­ru­her­mo­ja kut­kut­ta­maan, tu­lee Mat­ti har­taim­min kä­sit­te­le­mään.

Suo­mes­sa­han tun­tuu ole­van sel­lai­nen pie­ni “Mat­tien val­ta­kun­ta!”, kos­ka Di­gi- ja vä­es­tö­tie­to­vi­ras­ton tie­to­jen mu­kaan ni­mi Mat­ti on vuo­den 2019 lop­puun men­nes­sä an­net­tu 130’661 hen­ki­löl­le.

Mat­ti va­kiin­tui Suo­mes­sa ni­mi­muo­to­na jo kes­ki­ajal­la. Sen jäl­keen se on ol­lut vuo­si­sa­to­jen ajan yk­si ylei­sim­piä suo­ma­lai­sia etu­ni­miä, ja se on­kin kaik­kien ai­ko­jen kah­dek­san­nek­si ylei­sin mies­ten etu­ni­mi.

Mat­ti. Ju­ma­lan lah­ja.

Mat­ti-ni­men suo­ma­lai­nen muo­to, juon­tuu to­den­nä­köi­ses­ti Raa­ma­tus­sa esiin­ty­vän evan­ke­lis­ta Mat­teuk­sen ni­mes­tä.Tut­ki­joit­ten mu­kaan Mat­ti-ni­men al­ku­pe­rä on hep­re­an­kie­li­ses­sä ni­mes­sä Mat­tit­ja­hu, jo­ka tar­koit­taa Ju­ma­lan lah­jaa. No, on­han se Ju­ma­lan lah­ja jo­kai­sel­le, jo­ka ha­lua las­ta ja se syn­tyy tä­hän maa­il­maan.

Shak­ki-Mat­ti

Mat­ti voi­daan yh­dis­tää myös shak­ki­pe­lin mat­tiin eli lop­pu­ti­lan­tee­seen, jos­sa uhat­tu ku­nin­gas ei voi enää siir­tyä tai suo­jau­tua mi­ten­kään. Il­maus “shak­ki­mat­ti” tu­lee per­si­an­kie­len sa­nois­ta “shah mat” (ku­nin­gas on kuol­lut).

Shakki-Matti
Shakki-Matti

Mo­ni­toi­mi­mies Suo­ma­lai­nen Mat­ti.

Suo­ma­lai­nen Mat­ti ei ole Maa­il­man mat­ti vaan Suo­mes­sa seik­kai­le­va mys­tee­ri­nen mo­ni­toi­mi­mies. Il­mei­ses­ti Mat­ti-ni­meä on mo­nis­sa il­mauk­sis­sa käy­tet­ty yk­sin­ker­tai­ses­ti mie­hen sy­no­nyy­mi­nä.

Tä­mä lie­nee syy­nä mik­si Mat­ti on ai­na myö­häs­sä ja mik­si hän voi ol­la kuk­ka­ros­sa ja säi­lyt­tää­pä vie­lä nes­tei­tä tas­kus­sa ja mik­si hän voi lap­si­akin nu­kut­taa öi­sin? To­si mo­ni­toi­mi­mies tä­mä suo­ma­lai­nen Mat­ti! Ei Maa­il­man Ma­til­le tä­hän kaik­keen riit­täi­si ai­kaa!

Sel­vi­te­tään­pä muu­ta­man Ma­tin taus­taa, mi­tä ne tar­koit­ta­vat.

Tas­ku­mat­ti.

Wi­ki­pe­dia tie­tää ker­toa:

Tas­ku­mat­ti on tas­kuun mah­tu­va pul­lo, jos­sa säi­ly­te­tään juo­maa, yleen­sä vii­naa tai muu­ta vä­ke­vää al­ko­ho­li­juo­maa. Tas­ku­mat­ti on muo­dol­taan lit­teä, jo­ten se so­pii kä­te­väs­ti ta­kin po­vi­tas­kuun tai hou­su­jen ta­ka­tas­kuun.

Useim­mi­ten tas­ku­ma­tit on val­mis­tet­tu ruos­tu­mat­to­mas­ta te­räk­ses­tä ja niis­sä on kro­mi­nen pin­ta. Kui­ten­kin tas­ku­mat­te­ja on myös val­mis­tet­tu ho­pe­as­ta, ko­va­ti­nas­ta ja jo­pa la­sis­ta.

Tasku-Matti
Tasku-Matti

Rait­tius­mie­hen kun­ni­ak­si­ko ni­mi on saa­tu?

Tas­ku­mat­ti puo­les­taan juon­taa juu­ren­sa 1900-lu­vun al­ku­vuo­siin ja kiel­to­lain puo­les­ta lo­ban­nee­seen rait­tius­mies Mat­ti He­le­nius-Sep­pä­lään. Kiel­to­lain as­tut­tua voi­maan ke­säl­lä 1919 kan­net­ta­vat vii­na­pul­lot ni­met­tiin ir­vai­lu­mie­les­sä “tas­ku­ma­teik­si”. Mut­ta to­si­asi­as­sa tas­ku­mat­ti esiin­tyy jo 1800-lu­vul­la mm. Seit­se­mäs­sä vel­jek­ses­sä.

Mi­ten se Mat­ti Mah­tuu Kuk­ka­roon?

Sa­non­taan “Mat­ti kuk­ka­ros­sa” Mat­ti on il­mei­ses­ti tul­lut Sak­san kaut­ta. Sak­sas­sa on il­mai­su “Matt­hä­ei am Letz­ten”. Se tar­koit­taa, et­tä jo­ku on lo­pus­sa ter­vey­del­li­sis­tä tai ta­lou­del­li­sis­ta syis­tä. Sa­non­ta on syn­ty­nyt Mat­teuk­sen evan­ke­liu­mis­ta, jo­ka päät­tyy sa­noi­hin “Ja kat­so, mi­nä olen tei­dän kan­nas­san­ne kaik­ki päi­vät maa­il­man lop­puun as­ti”.

Tasku-Matti

Mat­ti Ai­na Myö­häs­sä.

En löy­tä­nyt tie­toa mik­si ni­me­no­man suo­ma­lai­nen Mat­ti (ei­kä Jus­si ja ei­kä Pek­ka tai mo­ni muu) oli­si ai­na myö­häs­sä! No, kai se ajan mit­taan on huo­mat­tu. Se vaan nyt on ki­ven ha­kat­tu ja sil­lä siis­ti. Jos jo­ku on myö­häs­sä, niin voi kuul­la ys­tä­väl­li­sen lau­sah­duk­sen: No, eh­ti­hän Mat­ti myö­häi­nen­kin vii­me ti­pas­sa.

Maa­il­man Mat­ti.

Väi­tän kui­ten­kin, et­tä Maa­il­man Mat­ti on ole­mas­sa, ai­na­kin Maa­il­man mark­ki­noil­la. Kos­ka hä­nel­le on omis­tet­tu lau­lu. Se kai­kui suo­men­kie­li­se­nä Ura­lin rin­teil­lä, jos­sa mi­nä, Vi­ola, pik­ku tyt­tö­nä kuu­lin si­tä Lem­pi-tä­din lau­la­van ja jo­ta it­se­kin lau­loin myö­hem­min.

En­nen muut­toa Suo­meen yri­tin nau­hoit­taa Lem­pi-tä­din lu­kui­sia lau­lu­ja (Lem­pi Heis­to­nen Si­mo Heis­to­sen ty­tär/ avi­olii­tos­sa Сергеева Любовь Семёновна.), mut­ta on­nis­tuin vain saa­maan pie­net pät­kät. Niin kii­reis­tä elä­mä oli sil­loin­kin!

Säi­lyi­pä mo­nes­ta muus­ta­kin lau­lus­ta Lem­pin lau­la­ma al­ku sä­keis­tö ja tä­hän so­pi­si nyt lau­lu Ura­lis­ta, jos­sa me, ko­ko su­kum­me asuim­me pak­ko­siir­ret­tyi­nä omas­ta rak­kaas­ta suo­men­kie­li­ses­tä ym­pä­ris­tös­tä syn­nyin­ko­tim­me Ar­vi­lan Oi­naa­las­ta! Mie­lel­lä­ni kuun­te­len näi­tä 1980-lu­vun lo­pul­la nau­hoi­tet­tu­ja Lem­pin Lau­lu­ja.

Nukku-Matti.

Niin, unoh­tui­kin se Nuk­ku-Mat­ti!

Näin myö­häi­sil­ta­na oli­si­kin jo ai­ka läh­teä nuk­ku­maan! Kii­tos kai­kil­le si­vul­le­ni pii­pah­ta­neil­le ja

Oi­kein hy­vää yö­tä kai­kil­le Mat­ti Myö­hä­läi­sil­le ja kau­nii­ta unia kai­kil­le lu­ki­joil­le!

Aurinko Armas
Aa­mul­la Au­rin­ko Ar­mas taas he­rät­te­lee nuk­ku­jan!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu