Missä on Suomen paras hampurilais­pihvi tehty?

Suo­men pa­ras ham­pu­ri­lais­pih­vi Vuok­sen­nis­kal­ta Imat­ral­la! — No, ai­na­kin pa­rem­pi kuin mi­tä Hel­sin­gis­tä saa.

Vuok­sen Gril­li en­nen uut­ta tu­le­mis­ta vuon­na 2023.
Vuok­sen Gril­li en­nen uut­ta tu­le­mis­ta vuon­na 2023.

Kau­an jo odo­tet­tu Vuok­sen­nis­kan gril­li Imat­ral­la, on vih­doin­kin avat­tu ja Vuok­sen­nis­kal­ta saa jäl­leen gril­li­ruo­kaa, kun Ai­ja Man­ni­nen ja hä­nen mie­hen­sä Se­ren pe­rus­ta­ma “Vuok­sen Gril­li” on avan­nut oven­sa.

Asi­as­ta kir­joit­taa Uu­tis­vuok­si 18.5.2023 (Piia Kas­ki­nen) ot­si­kol­la “Vuok­sen­nis­kan uu­si gril­li on avat­tu”.

– “Mie­hen­sä kans­sa gril­lin Vuok­sen­nis­kal­le pe­rus­ta­nut Ai­ja Man­ni­nen ker­too, et­tä asi­ak­kaat in­tou­tui­vat ja­ka­maan omia muis­to­jaan sa­mal­la pai­kal­la ai­em­min pal­vel­leis­ta gril­leis­tä.”

Ava­jais­päi­vä

Äi­tien­päi­vä­sun­nun­tai­na pi­de­tyt ava­jai­set me­ni­vät Man­ni­sen mu­kaan “oi­kein hy­vin”, ja asi­ak­kai­ta kä­vi enem­män kuin yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta osa­si ar­va­ta. Il­lan mit­taan asi­ak­kai­den mää­rä li­sään­tyi sii­nä mää­rin, et­tä yrit­tä­jil­lä tah­toi tul­la kii­re.

– Vä­lil­lä ei eh­dit­ty pi­tää edes juo­ma­tau­koa, Man­ni­nen ker­too. Osa asi­ak­kais­ta säi­käh­ti Man­ni­sen mu­kaan gril­lin eteen syn­ty­nyt­tä jo­noa sen ver­ran, et­tä kään­tyi pois. Vie­lä sul­ke­mi­sa­jan jäl­keen­kin oli asi­ak­kai­ta tu­los­sa …

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan Ai­ja Man­ni­nen oli ker­to­nut Uu­tis­vuok­sel­le jo maa­lis­kuus­sa, et­tä oman yri­tyk­sen pe­rus­ta­mi­nen on ol­lut haa­veis­sa jo kau­an. Man­ni­nen hyp­pä­si gril­liy­rit­tä­jäk­si hoi­to­alal­ta, jos­kin hän on työs­ken­nel­lyt myös ra­vin­to­la-alal­la ja käy­nyt alaan liit­ty­viä kou­lu­tuk­sia.

Se­re-puo­li­sol­la on taas työ­ko­ke­mus­ta muun mu­as­sa Ho­li­day Club Sai­maan pit­se­ri­as­sa ja mo­nes­sa tä­män alu­een ra­vin­to­las­sa. Man­ni­nen ker­toi maa­lis­kuus­sa myös, et­tä gril­lis­tä on tar­koi­tus teh­dä pa­ris­kun­nal­le lop­pu­elä­män työ­paik­ka.

– Iha­na pääs­tä te­ke­mään töi­tä omas­sa pai­kas­sa, yrit­tä­jä pa­ris­kun­ta sum­maa nyt, kun ava­jai­set ovat ta­ka­na.

Grillin Kokki Sere

Grillikokki Sere
Gril­li­kok­ki Se­re

Leh­ti­kir­joi­tuk­sen mu­kaan Gril­lin kok­ki huh­ki keit­ti­ös­sä yk­sin lä­pi ava­jais­päi­vän, jot­ta näl­käi­set asi­ak­kaat sai­vat vat­san­täy­tet­tä. Ava­jais­päi­vän suo­si­tuin an­nos oli Man­ni­sen mu­kaan rans­ka­lai­sis­ta pe­ru­nois­ta, pih­vis­tä, bal­kan­ke­ba­bis­ta ja na­keis­ta ra­ken­tu­va herk­ku­lau­ta­nen. Myös mak­ka­ra­pe­ru­noi­ta me­ni pal­jon, sa­moin ham­pu­ri­lai­sia.

Bur­ge­ri­pih­vit ja ma­jo­nee­sit teh­tiin ava­jais­päi­vä­nä it­se, ja kok­ki Se­re lu­paa, et­tä niin teh­dään jat­kos­sa­kin.

– Eräs­kin ko­ti­kau­pun­gis­saan käy­mäs­sä ole­va asi­akas sa­noi, et­tei edes Hel­sin­gis­sä saa näin hy­vää gril­li­ruo­kaa tai hy­viä ham­pu­ri­lai­sia, hän ke­hai­see.

No, täs­sä tu­li­vat­kin en­sim­mäis­ten asi­ak­kai­den kii­tos­sa­nat yrit­tä­jä­pa­ris­kun­nal­le ja sii­tä tä­mä blo­gi sai ot­si­kon!

Ai­na Kan­nat­taa Yrit­tää

Eli, ai­na kan­nat­taa yrit­tää pe­rus­taa oma työ­paik­ka omal­la paik­ka­kun­nal­la ja vie­lä­pä toi­vos­sa lop­pu­elä­mään as­ti. Ei pe­ri­aat­teel­la odot­taa, et­tä “ku­ka te­ki­si meil­le?” vaan pe­ri­aat­teel­la “… jos en mi­nä tee?, niin ku­ka sit­ten!?”!

Ja … kää­ri­kää hi­hat ylös ja ryh­ty­kää toi­mi­maan!

Mie­les­tä­ni tä­mä pie­ni Vuok­sen Gril­li osui oi­ke­an ai­kaan ja oi­ke­an paik­kaan. Vuok­sen­nis­kan asu­kas lu­ku tai­taa ol­la yli 2’000 hen­ki­löä ja jos ote­taan huo­mi­oon tä­hän pii­riin kuu­lu­vat lä­hi­ky­lät, niin vä­ki­lu­ku nou­se kuu­teen tu­han­nen hen­ki­löön.

Ih­mi­set ovat ei vain näl­käi­siä saa­da hy­vää val­mis­ta gril­li­ruo­kaa, vaik­ka se­kin on erit­täin hy­vä!, mut­ta li­säk­si sii­hen liit­tyy viih­tyi­syyt­tä täl­lä alu­eel­la ja hy­vää pal­ve­lua. Tä­mä el­vyt­tää hie­man ai­na­kin Imat­ran kau­pun­gin tä­tä kul­maa.

Muu­ten, ai­ka hil­jai­sia ovat ka­dut Vuok­sen­nis­kan kes­kus­tas­sa. Kun lii­kut vaik­ka päi­vän ai­ka­na­kin, niin ka­dul­la nä­kyy ai­ka vä­hän ja­lan­kul­ki­joi­ta. Hil­jai­nen on ky­lä­tie …!

Hil­jai­nen ky­lä­tie — Met­ro-ty­töt:

Jo­ten toi­vom­me yrit­tä­jä­pa­ris­kun­nal­le oi­kein hy­vää jat­koa täs­tä­kin eteen­päin. Se tun­tuu hie­nol­ta, et­tä toi­min­ta al­koi niin­kin hy­vä­nä päi­vä­nä, kuin Äi­tien­päi­vä­nä vuon­na 2023!

On­nea mat­kal­len­ne!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu