Muis­to­ja Lä­hi­men­nei­syy­des­tä — Kan­sain­vä­li­nen Kon­fe­rens­si

Tä­mä blo­gi kos­kee muis­tel­mia elä­mäs­tä­ni pa­luu­muut­ta­ja­na Suo­mes­sa. Olen osal­lis­tu­nut jo Suo­mes­ta päin jois­sa­kin ta­pah­tu­mis­sa en­ti­ses­sä ko­ti­maas­sa­ni. Täs­sä blo­gis­sa ha­lu­an ker­toa kan­sain­vä­li­ses­tä Poh­jois­mai­den kan­sal­lis­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­sis­ta, jo­ka pi­det­tiin mar­ras­kuus­sa 2011 Pie­ta­ris­sa. Täs­sä jul­kai­sen myös joi­ta­kin ku­via sii­tä kon­fe­rens­sis­ta.

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si

Sain tie­tää, et­tä Pie­ta­ris­sa pi­de­tään ylem­pä­nä mai­nit­tu Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si, jon­ka jär­jes­tä­jä­nä on Ve­nä­jä-Suo­mi Seu­ra. Olin jos­sain vai­hees­sa pai­kal­lis­en Suo­mi-Ve­nä­jä Seu­ran jä­sen, jos­ta mi­nut pi­an sa­vus­tet­tiin pois mie­li­pi­teit­te­ni ta­kia. Niin­pä mi­nua ei lä­het­tä­nyt kon­fe­rens­siin pai­kal­li­nen Suo­mi-Ve­nä­jä seu­ran osas­to, ei myös­kään ra­hoit­ta­nut mat­kaa­ni mi­ten­kään. — Seu­ran va­roil­la teh­tä­vät Ve­nä­jän mat­kat oli­vat erit­täin suo­sit­tu­ja ei­kä niil­le yleen­sä mah­tu­nut mu­kaan kuin pai­kal­li­so­sas­ton hal­li­tus.

Läh­din mat­kal­le omal­la kus­tan­nuk­sel­la­ni. Sil­loin mat­kus­ta­mi­nen Ve­nä­jäl­le oli vie­lä mah­dol­lis­ta. Nyt se on jää­nyt jo his­to­ri­aan!

Se oli vuo­si 2011. Ei ny­ky­päi­väs­tä sin­ne pit­kä mat­ka ole, mut­ta on ta­pah­tu­nut jo kai­ken­lais­ta ja maa­il­ma on muut­tu­nut sil­mä­rä­päyk­ses­sä kun syn­nyin­maa­ni Neu­vos­to­lii­ton ja ny­kyi­sen ko­ti­maa­ni, Suo­men, vä­li­set po­liit­ti­set suh­teet ovat kään­ty­neet pää­la­el­leen ja muut­tu­neet ys­tä­vyys­suh­teis­ta vi­hol­li­suus­suh­teik­si.

NGO Kon­fe­rens­si.

NGO tar­koit­taa “Non Go­vern­men­tal Or­ga­ni­sa­ti­on”, Hal­li­tuk­sis­ta riip­pu­ma­ton jär­jes­tö. Kos­ka it­se mak­soin mat­ka­ni ko­ko­naan olin siis ai­dos­ti hal­li­tuk­ses­ta riip­pu­ma­ton osa­not­ta­ja: en­hän saa­nut val­ti­on seu­ral­le­ni ja­ka­mas­ta ra­has­ta sen­tin ver­taa.

Tä­mä Poh­jois­mai­den kan­sal­lis­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si, jos­ta nyt ly­hy­es­ti ker­ron, pi­det­tiin Pie­ta­rin Pri­balt­jis­ka­ja Ho­tel­lis­sa 19. – 21. mar­ras­kuu­ta 2011. Si­nä vuon­na oli­vat Suo­mes­sa edus­kun­ta­vaa­lit ja mi­nä, Vi­ola Heis­to­nen, olin eh­dok­kaa­na Suo­men Työ­vä­en Puo­lu­ees­sa (STP). Ni­me­no­man eh­dok­kaan roo­lis­sa et­sin mah­dol­li­sim­man pal­jon mah­dol­li­suuk­sia löy­tää aree­na, jos­sa voi­sin pu­hua omis­ta vaa­li­tee­mois­ta­ni ja eri­tyi­ses­ti kos­ket­taa tee­maa maa­han­muut­ta­jat / pa­luu­muut­ta­jat ja in­ke­ri­läi­set Suo­mes­sa. Muu­ten­kin ha­lu­sin ker­toa In­ke­ris­tä ja In­ke­rin kan­san his­to­ri­as­ta ja koh­ta­los­ta. Ko­kei­lin ke­pil­lä jää­tä ja il­moit­tau­duin tä­hän mai­nit­tuun kon­fe­rens­siin.

Sain lu­van tul­la mu­kaan mak­sa­mal­la it­se mat­ka­ku­lut ja ma­joi­tuk­sen.

Mat­ka ja ma­joi­tus

Mat­ka Imat­ral­ta Pie­ta­riin ei ole sen pi­dem­pi kuin Imat­ral­ta Hel­sin­kiin. Mat­ka- ja ma­joi­tus­kus­tan­nuk­siin en saa­nut tu­kea pai­kal­li­sel­ta Imat­ran Suo­mi-Ve­nä­jä seu­ral­ta, jo­ten pää­tin läh­teä omal­la kus­tan­nuk­sel­la. Mat­ka ei ol­lut lii­an kal­lis. Tut­ta­va­ni kyy­dil­lä pää­sin ra­jan yli naa­pu­ri­kau­pun­kiin Sve­to­gors­kiin (en­ti­nen En­so) ja siel­tä bus­sil­la Sve­to­gorsk-Vii­pu­ri rau­ta­tien ase­mal­le ja edel­leen pai­kal­lis­ju­nal­la Vii­pu­ris­ta pe­ril­le Pie­ta­riin en­ti­sen työ­ka­ve­ri­ni Tat­ja­nan per­heen luok­se. Siel­tä sit­ten mat­kus­tin ylei­sil­lä kul­ku­neu­voil­la päi­vit­täi­siin ta­pah­tu­miin Pri­balt­jis­ka­ja Ho­tel­liin. Oi­kein mu­ka­vat ja asi­al­li­set kes­kus­te­lut ovat jää­neet mie­lee­ni. Siel­lä oli mon­ta­kin edus­ta­jaa Suo­men puo­lel­ta.

Ta­pa­ni mu­kaan ku­va­sin pal­jon, jo­ten jul­kai­sen nii­tä täs­sä blo­gis­sa.

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Ju­lis­te Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­sis­sa Pri­balt­jis­ka­ja Ho­tel­lis­sa

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
In­ke­ri­läi­nen Nov­go­ro­dis­ta

Ho­tel­lin taus­tal­la nuo­ri nai­nen in­ke­rin­suo­ma­lai­nen Nov­go­ro­dis­ta, yk­si kon­fe­rens­sin osal­lis­tu­jis­ta, jon­ka kans­sa hie­man tu­tus­tuim­me. Tuos­sa het­kes­sä hy­väs­te­lin hän­tä kun kon­fe­rens­sin päät­ty­mi­sen jäl­keen läh­dim­me ho­tel­lis­ta. Mi­nä Suo­meen ja hän Nov­go­ro­diin. Ky­syin saan­ko jos­sain vai­hees­sa jul­kais­ta hä­nen ni­men, niin sii­hen en saa­nut lu­paa.

Tun­tui sil­tä, et­tä hän on niit­ten in­ke­rin­suo­ma­lais­ten jäl­ke­läi­siä, jot­ka oli­vat pa­lau­tet­tu Suo­mes­ta vuo­si­na 1943 – 1944 ja hei­dät kul­je­tet­tiin ohi In­ke­rin­maan sy­väl­le Ve­nä­jäl­le, Nov­go­ro­diin.

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Vi­ola ja opis­ke­li­ja Ar­kan­ge­lis­ta

Se­mi­naa­ris­sa oli edus­ta­jia mo­nel­ta Ve­nä­jän alu­eel­ta. Ki­va oli ta­va­ta nuo­ria opis­ke­li­joi­ta Po­mo­rien kau­pun­gis­ta Ar­kan­ge­lis­ta, jos­sa ovat ol­leet nuo­ruu­te­ni par­haim­mat Elä­mä­ni Vuo­det: Opis­ke­lu am­mat­ti­opis­tos­sa ja Pe­da­go­gi­ses­sa kor­ke­akou­lus­sa.

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Vi­ola Pu­hu­ja­pön­tös­sä

Sain pi­dä se­mi­naa­ris­sa esiin­ty­mi­sen ai­hees­ta: “Mis­sä on In­ke­ri ja kei­tä ovat in­ke­ri­läi­set?” Tee­ma kiin­nos­ti mo­nia kuu­li­joi­ta ja ky­sy­myk­siä esi­tet­tiin. Esiin­ty­mi­se­ni jäl­keen ku­lis­seis­sa mo­ni et­si mi­nut ja ker­toi omia ta­ri­noi­taan. Nii­tä oli ai­na­kin Ve­nä­jän Kar­ja­las­ta ja Nov­go­ro­dis­ta.

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Vi­ola ja Ho­tel­lin kok­ki

Kok­ki, to­si mah­ta­va nä­ky, ja eh­dot­to­mas­ti ha­lu­sin ku­va­ta hä­net muis­tok­si Kon­fe­rens­sis­ta. No, kok­ki suos­tui. Saim­me hä­nen val­mis­ta­maan­sa mo­ni­puo­lis­ta ruo­kaa ja se kuu­lui päi­vän oh­jel­maan, en muis­ta, et­tä oli­si­vat sii­tä las­kut­ta­neet mi­tään.

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Nuo­ret Lau­la­jat

Va­li­tet­ta­vas­ti en muis­ta hei­dän lau­luyh­ty­een ni­meä, mut­ta ku­va on säi­ly­nyt ja jul­kai­sen sen täs­sä. Ja hy­vä näin!

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Vi­ola ja Eli­na

Kon­fe­rens­sin kuu­li­joi­den jou­kos­sa E. Gu­sa­tins­ka­ja Hel­sin­gis­tä ja Vi­ola Heis­to­nen Imat­ral­ta.

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Vi­ola po­see­raa Ma­riins­ki-te­at­te­ris­sa

Kon­fe­ren­sin päät­teek­si oli mah­dol­li­suus kat­soa kon­sert­ti Ma­ri­jins­ki-te­at­te­ris­sa. Jär­jes­tä­jä Suo­mi-Ve­nä­jä Seu­ra an­toi li­pun kon­sert­tiin.

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Yh­teis­ku­va

Ku­vas­sa pie­ni ryh­mä Suo­mes­ta, jos­sa oi­ke­al­la en­sim­mäi­nen He­le­na Miet­ti­nen ja hä­nen vie­res­sä Vi­ola Heis­to­nen. Muut tun­te­mat­to­mi­at.

Lisää Kuvia

Ku­vaa klik­kaa­mal­la saat sen isom­mak­si.

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011

Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011
Poh­jois­mai­den kan­sa­lais­jär­jes­tö­jen kon­fe­rens­si Pri­bal­tis­ka­ja Ho­tel­lis­sa Pie­ta­ris­sa 2011

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu