Mur­teet Kun­ni­aan!

Sain eräl­tä hy­väl­tä pit­käai­kai­sel­ta tut­ta­val­ta­ni säh­kö­pos­ti­ni kir­joi­tuk­sen, jo­ka oli kir­joi­tet­tu sa­von mur­teel­la. Pyy­sin lä­het­tä­jää kään­tä­mään sen “Hel­sin­gin kie­lel­le”. Hän vas­ta­si mi­nul­le hy­mi­öl­lä ja huu­to­mer­kil­lä ko­ris­tet­tu lau­se:

“Mur­teet Kun­ni­aan!”

No, se sai mi­nut pe­reh­ty­mään kun­nol­la teks­tiin ja sii­tä tu­li blo­gin ot­sik­ko. Kun kä­vin tark­kaa lu­ke­maan sa­von mur­ret­ta, niin yl­lä­tyk­sek­se­ni huo­ma­sin, et­tä ym­mär­rän si­tä hy­vin ja kie­li tun­tuu mu­ka­val­ta. Eh­kä Poh­jois-In­ke­rin mur­tees­sa on pal­jon sa­man­lai­sia sa­no­ja Sa­von mur­teen kans­sa. Joit­ten­kin tut­ki­joit­ten mu­kaan sa­vak­ko­ja muut­ti­kin 1660-alus­sa pal­jon Poh­jois-In­ke­riin. Kuu­lin­han mi­nä In­ke­rin mur­ret­ta per­he­pii­ris­sä ja ky­läyh­tei­sös­sä ja tie­ten­kin it­se pu­huin jo­pa kuu­teen ikä­vuo­teen as­ti, kun­nes mei­dät syn­nyin­seu­dul­ta re­päis­tiin pois juu­ril­tam­me, niin et­tä em­me kos­kaan enää pääs­seet ta­kai­siin ko­tiin.

Mi­kä On mur­re

Tie­teel­li­ses­ti mur­re, eli di­alek­ti, on jon­kin kie­len alu­eel­li­nen tai so­si­aa­li­nen va­ri­ant­ti. Se on mää­räa­lu­een tai mää­räyh­tei­sön kie­li­muo­to, jo­ka sel­väs­ti poik­ke­aa yleis­kie­les­tä tai muis­ta sa­man kie­len esiin­ty­mis­muo­dois­ta. Mur­teet voi­vat ero­ta toi­sis­taan sa­nas­tol­taan, kie­li­opil­taan, ään­teil­tään ja pai­no­tuk­sel­taan. Kur­kis­tin net­tiin et­sies­sä­ni mis­sä päin Suo­mea ken­ties pu­hu­vat vie­lä sa­von kiel­tä ja olin yl­lät­ty­nyt sii­tä mää­räs­tä kuin­ka pal­jon ih­mi­siä asuu Sa­von kie­len alu­eel­la!

Wi­ki­pe­dia tie­tää ker­toa:

Sa­vo­lais­mur­teet ovat suo­men kie­len itä­mur­tei­ta, joi­den alue on nii­den ni­mes­tä huo­li­mat­ta pal­jon laa­jem­pi kuin pelk­kä Sa­vo: se kä­sit­tää myös lä­hes ko­ko Kes­ki-Suo­men, Poh­jois-Kar­ja­lan, Kai­nuun, Ete­lä-Poh­jan­maan itäi­sim­piä pi­tä­jiä se­kä pää­osan Koil­lis­maas­ta.

Sa­vo­lais­mur­teet vä­ki­lu­vul­taan:

 • Poh­jois-Sa­von mur­teet
  248 179.
 • Ete­lä-Sa­von mur­teet
  144 615
 • Sa­von­lin­nan seu­dun vä­li­mur­teet
  39 669
 • Ete­lä-Sa­von maa­kun­ta vä­ki­lu­ku
  130 318 ?

 • Itäi­set sa­vo­lais­mur­teet eli Poh­jois-Kar­ja­lan mur­teet
  162 240
 • Kai­nuun mur­teet
  73 959 (2017)
 • Kes­ki-Suo­men mur­teet
  272 197
  5:nnek­si suu­rin 31.3.2023
 • Päi­jät-Hä­meen mur­teet
  204 468;
  8:nnek­si suu­rin 31.3.2

 • Keu­ruun – Evi­jär­ven vä­li­mur­teet
  ..?
 • Verm­lan­nin sa­vo­lais­mur­teet
  ..?

Yh­teen­sä ai­na­kin yli mil­joo­na Sa­von pu­hu­jaa! Oh­ho! Kuin­ka pal­jon lie­nee pu­hu­jia käy­tän­nös­sä?

Ke­vät­tä Luon­nos­sa

Ai­na­kin miul on nyt kun­nia jul­kais­ta blo­gis­sa­ni sa­vo­lais­mur­teel­la ru­non: “Ke­vät­tä Luon­nos­sa”. Ol­ka­pa hy­viä, — ja niin­hän Te olet­te­kin!

KEVÄTTÄ LUONNOSSA

       KUULEHHAN KUUMOO UUTISTA TÄTÄ:
       KOHTA JO PUHKIJAA PUROT, JOJET JA JÄRVET
       JA SULLAAPI TALAVEM PAKSUTTIIJ JIÄT
       HAEHTUVI LAVUT … HIIHELLYT USSEIM
       PALJASTUU RANNAT PERHOSTEL LENNELLÄ
       KELTASJNA LOESTAA SAMMAKOR RUUSUT
       VESJLINNUT LOESKAA JA HUUTAVI KURET
       KAHTAPA PEIPPOSTA KUULIJ JUST!!!

       NIIM PITKÄÄS SITÄHII OUTELTU OM
       MUT AORINGOV VOEMA TUASJ TAEKOJAAN TEKKÖÖ
       LISSÄÄNTYY LÄMPÖ JA VALO
       LISSÄÄNTYY LINTUSTEL LAOLU
       RINTHEELLÄ HARJUN IÄNESSÄ TUASJ
       MUSTA OR RASTAS
       SE SE VEIKEEST HUILUUSAP PUHALTELLOO
       LURITTELLOO LIRUTTELLOO
       IKKÄÄNKUS SYVÄMMEN KYLLYYVVEST
       UAMUIJ JA ILLOE ILOVIRSIJÄ VIRITTELLÖÖ.

       KOHTAPA MINNÄEL LIRUTTELEN
       NIINKO ISÄT JA VAARIT JA HEIJJÄNNIIV VAEJJAT
       KYLESTÄ KOEVUM MAHLOO MAKOSOO
       RAEKASTA UARRETTA ALTA MUAV
       VARASTOEST VIILEIST TUHANNEJ JUUREN.

       RANNALLA VÄLLEIH HAOVVETTIIK KUTTOO
       VIERELLÄ TURON NIIT KATISKAENJ KAEPOO
       SYÖTTINÄ KANNIKKA KUIVA HAPANTA RUISTA

       KELEPO ON KEITOSSA HAOKI JA AHVEN
       IHAJ JO KIELELLEV VESJ NYT VIÄNTYY

       – KIIOM MIKKO

Ja lo­puk­si kuun­nel­laan­pa Esa Pa­ka­ri­sen esit­tä­mä­nä lau­lu “Jo­en­suun El­li”:

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu