New­cast­len Tau­ti. Ka­nat Vaa­ras­sa!

 

Il­ta­sa­no­mat ker­too
“Kah­des­ta lap­peen­ran­ta­lai­ses­ta kyyh­ky­ses­tä löy­tyi lin­nuil­le vaa­ral­li­nen sai­raus – täl­lai­nen on New­cast­len tau­ti”
STT 3.8.2022

– Lap­peen­ran­nan Kon­nun­suol­la on hei­nä­kuun puo­li­vä­lis­sä löy­ty­nyt New­cast­len tau­tia kah­des­ta kuol­lees­ta kyyh­ky­ses­tä, Lap­peen­ran­nan kau­pun­ki ker­too.

– New­cast­len tau­ti on lin­tu­jen sai­raus, jo­ka ei ole muil­le eläin­la­jeil­le vaa­ral­li­nen. Se voi kui­ten­kin ai­heut­taa ih­mi­sel­lä lie­vän sil­mä­tu­leh­duk­sen. Kaik­ki lin­tu­la­jit voi­vat saa­da tar­tun­nan, mut­ta eri­tyi­sen herk­kiä tar­tun­nal­le ovat KA­NAT.

– Ul­koi­le­vil­la ja mah­dol­li­ses­ti luon­non­lin­tui­hin kon­tak­tis­sa ole­vil­la ka­noil­la on suu­rem­pi ris­ki saa­da tar­tun­ta.

Tau­din Le­vi­ämi­nen

Tar­tun­ta le­vi­ää her­käs­ti jo­ko suo­raan lin­nus­ta toi­seen tai tar­tun­nan saa­neen lin­nun erit­tei­den, virt­san ja ulos­teen vä­li­tyk­sel­lä. Se le­vi­ää myös tuu­len mu­ka­na tai siir­tyy ih­mi­sen ja kul­je­tus­vä­li­nei­den mu­ka­na pai­kas­ta toi­seen, sa­noo Lap­peen­ran­nan seu­dun ym­pä­ris­tö­toi­men seu­tu­eläin­lää­kä­ri Eli­na Sih­vo tie­dot­tees­sa.

Pa­him­mil­laan voi tap­paa lin­nun.

Tau­tiin sai­ras­tu­nei­den lin­tu­jen oi­reet vaih­te­le­vat apaat­ti­suu­des­ta, syö­mät­tö­myy­des­tä ja ri­pu­lis­ta hen­gi­tys­tie- ja her­mos­to-oi­rei­siin. Tau­ti voi pa­him­mil­laan ai­heut­taa lin­nun kuo­le­man.

Sii­pi­kar­jan en­nal­ta­eh­käi­se­mi­nen

Jo puh­jen­nee­seen New­cast­len tau­tiin ei ole hoi­toa, ja tau­din en­nal­ta­eh­käi­sy on tär­ke­ää, jot­ta tar­tun­nat ei­vät siir­ry luon­non­lin­nuis­ta sii­pi­kar­ja­ti­loil­le. Sih­von mu­kaan en­nal­ta­eh­käi­se­vi­nä toi­mi­na sii­pi­kar­jan pi­tä­jien tu­lee huo­leh­tia, et­tei­vät tar­ha­tut lin­nut tai nii­den re­hu ja juo­ma­ve­si pää­se kos­ke­tuk­siin Myös muut sai­rau­det voi­vat ai­heut­taa sa­man­kal­tai­sia oi­rei­ta.

Sai­rau­den Sel­vit­tä­mi­nen

Lin­nun sai­ras­tu­mi­sen syyn sel­vit­tä­mi­seen tar­vi­taan näyt­tei­den tut­ki­mus­ta. Kuol­lei­ta luon­non­lin­tu­ja voi lä­het­tää Ruo­ka­vi­ras­toon, jol­loin niis­tä tut­ki­taan ai­na lin­tuinf­lu­ens­sa ja New­cast­len tau­ti.

Jos kuol­lei­ta luon­non­lin­tu­ja ha­vait­see poik­keuk­sel­li­sen mon­ta, on syy­tä ol­la yh­tey­des­sä kun­na­ne­läin­lää­kä­riin.

Tau­tia esiin­tyy ym­pä­ri maa­il­maa. Suo­mes­sa si­tä on vii­mek­si to­det­tu pu­luis­sa vuon­na 2021.

Omia Ha­vain­to­ja.

Toin tä­män tie­don tän­ne kes­kus­te­lu­pals­tal­le, kos­ka muu­ta­ma päi­vä sit­ten yh­täk­kiä kuu­lui ko­lah­dus oven ta­kaa ja kun kur­kis­tim­me sin­ne, niin sii­nä lo­jui liik­ku­mat­ta lin­tu, mut­ta ei tain­nut ol­la kyyh­ky­nen, en­nem­min­kin rä­kät­ti­ras­tas.

Em­me kos­ket­ta­neet si­tä vaan jä­tim­me sii­hen toi­pu­maan.

Puo­len tun­nin pääs­tä se oli nous­sut pys­tyyn ja kat­se­li ym­pä­ril­leen. Tun­nin, pa­rin pääs­tä se oli häi­py­nyt sii­tä. En tie­dä läh­ti­kö se len­toon vai siir­tyi­kö jon­ne­kin kä­vel­leen.

Pi­tä­kääm­me huol­ta Ka­nois­tam­me!

Äiti-kana Perheineen:

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu