Päivänkakkara!

Päi­vän­kak­ka­ra, e­li a­ho­päi­vän­kak­ka­ra on val­ko-kel­ta­kuk­kai­nen my­ke­rö­kuk­kais­kas­vi. Se on lä­heis­tä su­ku­a k­ry­san­tee­meil­le…

Auringon Jumalattaren Kukka

Tä­mä luon­non­kuk­ka on meil­le jo­kai­sel­le tut­tu, mut­ta sil­lä on sil­ti noin 350 e­ri la­ji­ket­ta! Vii­saam­mat tie­tä­vät ker­to­a, et­tä y­leen­sä päi­vän­kak­ka­ra, Leu­cant­he­mum vul­ga­re, kuk­kii viik­ko­a en­nen Ju­han­nus­ta…

Pi­hal­lam­me päi­vän­kak­ka­ra a­va­si kau­niit sil­män­sä run­sai­den val­kois­ten rip­sien al­ta Ju­han­nus­päi­vä­nä ja nyt vie­lä i­loi­ses­ti ter­veh­tii­ o­hi­kul­ki­joi­ta. Kä­vin mi­nä tä­nä aa­mu­na­kin ter­veh­ti­mäs­sä noi­ta kau­nii­ta kuk­ki­a! Tu­li ki­va mie­li! Siel­lä ne sa­tei­sen yön jäl­kee­n a­va­si­vat sil­män­sä Au­rin­gon pais­tee­n al­la ja hy­myi­li­vät Au­rin­gon Ju­ma­lat­ta­rel­le…

Niin ker­to­vat kai­ken tie­tä­vät tut­ki­jat, et­tä juu­ri Hän, Au­rin­gon Ju­ma­la­tar tyk­kää Päi­vän­kak­ka­rois­ta ja Hä­nel­le o­jen­net­tii­n ai­na näi­tä kau­nii­ta kuk­ki­a!

Rakastaa … Ei Rakasta …

Kuk­ka to­del­la­kin i­lah­dut­taa­ o­mal­la kau­neu­del­laan, mut­ta myös tuo mie­leen meil­le ta­val­li­sil­le tal­la­jil­le var­maa­n i­kui­sen ky­sy­myk­sen, jo­hon Päi­vän­kak­ka­ran pi­täi­si vas­tata:

“Ra­kas­taa .. ei ra­kas­ta .. no, ker­ro­han Si­nä kau­nis Kuk­ka to­tuus!”

Kyl­lä­pä se Päi­vän­kak­ka­ra ai­na tie­tää, mut­ta ei­pä ker­ro to­tuut­ta! Pi­tää si­tä sa­las­sa. Sa­lai­suuk­si­a ei pi­täi­si ker­to­a! Sen Hän, tä­mä Kuk­ka tie­tää!

Metsäkeiju

Kei­ju­kai­nen e­li Kei­ju on ny­ky­mer­ki­tyk­ses­sää­n yh­teis­ni­mi­tys mo­nen­lai­sil­le pie­nil­le, si­roil­le ja kau­niil­le nais­puo­li­sil­le us­ko­mus- ja sa­tuo­len­noil­le, joil­la on se­läs­sään hyön­teis­mäi­set sii­vet. Kei­ju­kai­set o­saa­vat len­tää ja teh­dä tai­ko­ja ja ne o­vat y­leen­sä kuo­le­mat­to­mi­a…

Mui­nai­si­na ai­koi­na kau­nis Met­sä­kei­ju ra­kas­tui nuo­reen Pai­me­neen. Hän ker­toi Pai­me­nel­le met­sän pa­ran­ta­vien yrt­tien sa­lai­suuk­sis­ta, o­soit­ta­en näin hä­nel­le rak­kaut­taan, mut­ta pai­men­poi­ka ei pi­tä­nyt­kään sa­lai­suut­ta, vaa­n al­koi käyt­tää vää­rin tä­tä tie­to­a! Hän kä­vi pa­ran­ta­maa­n ih­mi­si­ä, mut­ta ri­kas­tu­mi­sen vuok­si ja u­noh­ti Kei­jun­sa!

Kau­no­tar-Kei­ju al­koi it­ke­ä su­rus­ta, ja Jo­kai­nen pu­don­nut kyy­nel muut­tui Päi­vän­kak­ka­ran te­rä­leh­dek­si. Sa­mal­la pai­men ai­na me­net­ti pie­nen o­san maa­gis­ta pa­ran­ta­mis­voi­maan­sa. Lo­pul­ta pai­men muis­ti Kei­jun­sa, tu­li hä­nen luok­seen, mut­ta nä­ki vain päi­vän­kak­ka­roi­ta.

Sii­tä läh­tien tä­mä Päi­vän­kak­ka­ran Kuk­ka on an­ta­nut ih­mi­sil­le pa­ran­nus­voi­man­sa muis­tu­tuk­sek­si hy­vän Kei­jun puh­taas­ta ja to­del­li­se­sta rak­kau­des­ta pai­men­ta koh­taan.

Hyödyllinen Kukka

Ih­mi­nen on tu­han­sien vuo­sien ai­ka­na op­pi­nut hyö­dyn­tä­mää­n it­sel­len­sä tä­män­kin ku­kan pa­ran­ta­vi­a o­mi­nai­suuk­si­a. Kan­san­pa­ran­ta­jat tie­tä­vät ker­to­a, et­tä tääl­lä ku­kal­la voi hoi­taa vai­vo­ja ja sen te­rä­leh­ti­ä voi käyt­tää ko­ris­teek­si ja jo­pa yrt­ti­nä vaik­ka­pa li­sää­mäl­lä nii­tä sa­lat­tiin…

Pu­hu­mat­ta­kaan sii­tä, et­tä Päi­vän­kak­ka­ra ja sen la­jit niin kuin muut­kin ku­kat, hou­kut­te­le­vat me­hi­läi­si­ä, jot­ka sit­ten ke­rää­vät ah­ke­ras­ti meil­le hu­na­jaa.

Tuu­li­se­na päi­vä­nä niin kuin tä­nä aa­mu­na­kin, tun­tui sil­tä, et­tä kuu­lui hil­jais­ta Päi­vän­kak­ka­ran Ku­kan rip­sien ka­hi­naa, kun mi­nä hei­tä ter­veh­din!

Kään­nä kor­va­si Päi­vän­kak­ka­ran Ku­kal­le ja ky­sy sil­tä mi­tä i­ki­nä ha­lu­at tie­tää­ … eh­kä Hän jos­kus kah­den kes­ken ker­too Si­nul­le vas­tauk­sen …!

Sen pituinen se.
Tämä Päivänkakkaran tarina!
Tällä kertaa.

Falero Luis Ricardo Lily Fairy 1888
Falero Luis Ricardo Lily Fairy 1888

Päivänkakkara kukkien loiston ja kauniin musiikin tahdissa oikein hyvää kesän jatkoa kaikille, tänne sivulleni piipahtaneille!
🙂

Ромашка белая, лепесточки нежные … wmv Исполняет Группа ”Экспресс”

+2
viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu