Pelargonia

Äs­ket­täin ys­tä­vä toi mi­nul­le kau­niin pe­lar­go­nia-ku­kan. Se toi mie­leen lau­lun, jon­ka kuu­lin vuo­sia sit­ten: Ka­ri Kuu­van lau­la­man “Van­ha Pe­lar­go­nia mum­mon ak­ku­nal­la …”

Mis­tä pe­lar­go­nia on ko­toi­siin?

Ky­sy­mys ei jää­nyt huo­maa­mat­ta tut­ki­joil­ta! Ja kuu­lem­ma, tut­ki­joit­ten mu­kaan Pe­lar­go­nia on tul­lut Eu­roop­paan tai oi­ke­as­taan tuo­tu 1600-lu­vul­la ja lo­pul­ta pääs­syt jo­pa tän­ne kyl­mään Poh­jo­laan as­ti Af­ri­kan maa­pe­räl­tä, Aust­ra­li­as­ta ja Syy­ri­as­ta, eli kuu­mis­ta mais­ta. Tä­män vah­vis­taa ku­kan rak­kaus au­rin­koon ja va­loon, jo­ka on edel­leen säi­ly­nyt hä­nen kas­vi­gee­neis­sä. Kuk­ka tyk­kää ol­la myös ul­koil­mas­sa au­rin­gon al­la ja ilah­dut­taa mei­tä si­sä­ti­lois­sa ku­kil­lan­sa ym­pä­ri vuo­den.

Pe­lar­go­niu­mil­la on mo­nia le­gen­do­ja, jo­kai­sel­la kan­sal­la vie­lä on oman­sa. To­den­nä­köi­ses­ti ne ovat kaik­ki ku­vit­teel­li­sia. Mut­ta tä­män kas­vin pa­ran­ta­va voi­ma on kyl­lä to­tuus. Si­tä on tut­kit­tu.

Pe­lar­go­ni­an Pa­ran­ta­va Voi­ma

Pe­lar­go­nia on kuin ko­ti­ap­teek­ki ik­ku­na­lau­dal­la. Sen leh­ti on en­si­apu­na mo­niin vai­voi­hin. Kuk­ka tuot­taa ai­nei­ta, jot­ka tap­pa­vat st­rep­to­ko­kit ja sta­fy­lo­ko­kit il­mas­sa! Leh­tien hais­te­lu rau­hoit­taa, jo­ten kuk­ka voi ol­la vaik­ka­pa ma­ku­huo­nees­sa, kos­ka se va­paut­taa hap­pea ja imee hii­li­di­ok­si­dia.

En­nen van­haan si­sä­pe­lar­go­ni­an avul­la rau­hoit­ti­vat kiu­kut­te­le­via lap­sia, an­ta­en heil­le leik­ki­mis­tä var­ten tuok­su­via pe­lar­go­ni­an kuk­kia. Li­säk­si kan­san­pa­ran­ta­jat käyt­tä­vät pe­lar­go­niu­mia tink­tuu­rois­sa (vod­kaan se­koi­tet­tu­na) se­kä öl­jy­jen, voi­tei­den ja bal­sa­mien val­mis­tuk­seen.

Alfiya Sheu­chenko laulaa Pelargoniasta volga-tataarien kielellä. Аль­фия Шев­ченко “Яран гөл”. Ге­рань.

Пес­ня на волж­ско-та­тар­ском язы­ке “Яран гел” (Ге­рань)

Tässä vie­lä Ka­ri Kuu­va ker­too Tan­go-Pe­lar­go­ni­an syn­ty­mä­vai­heis­ta:

https://www.youtube.com/watch?v=e-dhns3dUyo

Hy­vää ke­sän odot­te­lua ja tur­val­lis­ta oloa kai­kil­le!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu