Suomen Vanhin Puurakenteinen Voimalaitos. Purettu.

Tä­män blo­gin ai­he syn­tyi, kun kat­soin Rau­ti­on toi­min­ta­kes­kuk­sen fa­ce­book-si­vul­la jul­kais­tu­ja ku­via pie­nen ryh­män asuk­kait­ten ret­kes­tä, jos­sa myös ku­via au­tis­miin kir­joon kuu­lu­vaa lap­sen­lap­ses­ta­ni. Jul­kai­sen nii­tä ku­via alem­pa­na blo­gis­sa.

Ku­vien kat­se­lus­ta tu­li sel­lai­nen vai­ku­tel­ma, et­tä olen näh­nyt noi­ta mai­se­mia it­se­kin. To­den­nä­köi­ses­ti olin käy­nyt jon­kun elä­ke­läis­ten ryh­män kans­sa siel­lä päin ja tuo van­ha puu­ra­ken­tei­nen voi­ma­lai­tos kä­vi kiin­nos­ta­maan nyt, jo­ten sii­tä en­sin.

Historiaa

Hi­oke­pi­tois­ta kää­re­pa­pe­ria val­mis­ta­nut Ak­tie­bo­la­get Sim­pe­le-yh­tiö tar­vit­si li­sää käyt­tö­voi­maa Sim­pe­leen teh­taal­leen 1900-lu­vun alus­sa. Hii­to­lan­jo­en kos­kis­ta ylim­män, Ju­van­kos­ken, ve­si­voi­ma oli jo hyö­dyn­net­ty en­sin sa­han, sit­ten hi­omon suo­ra­käy­töl­lä. Niin­pä pää­tet­tiin jat­kaa alem­pien kos­kien ra­ken­ta­mis­ta. In­si­nöö­ri Axel Sö­der­lun­din suun­nit­te­le­ma Lah­na­sen­kos­ken voi­ma­lai­tos val­mis­tui 1911 ja oli en­sim­mäi­nen säh­köä tuot­ta­nut voi­ma­la Hii­to­lan­jo­es­sa.

Voi­ma­la oli käy­tös­sä lä­hes al­ku­pe­räi­sel­lä ko­neis­tol­laan 2000-lu­vul­le. Vuon­na 2001 Van­taan Ener­gia Oy os­ti Lah­na­sen­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen, jon­ka si­suk­siin asen­net­tiin Ri­ta­kos­ken ta­paan nel­jä Wa­ter­pumps Oy:n kom­pak­ti­tur­bii­nia. Van­has­sa voi­ma­la­ra­ken­nuk­ses­sa on mu­se­aa­li­nen näyt­te­ly, jon­ne pää­syä voi tie­dus­tel­la Raut­jär­ven kun­nas­ta. Esi­mer­kik­si me­kaa­nis-hyd­rau­li­nen sää­tä­jä ja mar­mo­ri­nen val­von­ta­tau­lu ovat al­ku­pe­räi­sel­tä ra­ken­ta­mi­sa­jal­ta.

Ete­lä-Kar­ja­lan vir­kis­ty­sa­lu­esää­tiö os­ti Lah­na­sen­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen kiin­teis­tön vuon­na 2017 Van­taan Ener­gia Oy:ltä. Voi­ma­la tuot­ti säh­köä val­ta­kun­nan verk­koon 31.7.2022 saak­ka.

Uut­ta käyt­töä voi­ma­la­ra­ken­nuk­sel­le?

Van­has­sa voi­ma­la­ra­ken­nuk­ses­sa on mu­se­aa­li­nen näyt­te­ly, jon­ne pää­syä voi tie­dus­tel­la Raut­jär­ven kun­nas­ta. Esi­mer­kik­si me­kaa­nis-hyd­rau­li­nen sää­tä­jä ja mar­mo­ri­nen val­von­ta­tau­lu ovat al­ku­pe­räi­sel­tä ra­ken­ta­mi­sa­jal­ta. Ra­ken­nuk­sen tu­le­va käyt­töä poh­di­taan – hy­viä eh­do­tuk­sia ote­taan vas­taan.

Lahnasenkoskessa suurin putouskorkeus

Hiitolankoskella!
Hiitolankoskella!

Lah­na­sen­kos­ki lie­nee saa­nut ni­men­sä otol­li­ses­ta ka­la-apa­jas­ta var­si­nai­sen kos­ken ala­puo­lel­la. Tä­tä re­he­vää jo­ki­su­van­toa on jos­kus ni­mi­tet­ty Lah­na­lam­mek­si­kin ja tun­tu­via ni­mik­ko­saa­lii­ta saa­daan toi­si­naan edel­leen. Ra­ken­net­tu pu­tous­kor­keus on 8 m, voi­ma­lan te­ho oli 0,8 MW ja säh­kön kes­ki­mää­räi­nen vuo­si­tuo­tan­to 4’500 MWh. Voi­ma­lan tur­bii­nit py­säy­tet­tiin hei­nä­kuun lo­pul­la 2022 ja ir­ro­tet­tiin elo­kuus­sa.

Lah­na­sen­kos­ken pa­to on pu­ret­tu syk­syl­lä 2022 – lo­hi­ka­lat ryn­ni­vät kos­keen vä­lit­tö­mäs­ti.

Täl­lai­sia muis­to­ja täl­lä ker­taa.

Ilo näh­dä lap­sen­lap­se­ni ret­kei­le­mäs­sä it­sel­le­kin tu­tuil­la pai­koil­la.

Lähde

Hiitolankoskella! Hiitolankoskella!
Hiitolankoskella!
Hiitolankoskella! Hiitolankoskella!
Hiitolankoskella!
viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu