Taak­se On Jää­nyt Tä­mä­kin 2023 Jou­lu

Niin kuin kaik­ki muut­kin vuo­den vaih­teet tu­le­vat ja läh­te­vät pois, ei vain ka­len­te­ris­tam­me, mut­ta suo­ra­nai­ses­ti jo­kai­sen mei­dän elä­mäs­täm­me! Maa­pal­lo vaan pyö­rit­tää mei­tä vä­sy­mät­tä ak­se­lin­sa ym­pä­ri!

Sa­mal­la ta­voin ka­to­avat kaik­ki vuo­den juh­lam­me! Toi­set juh­lat tu­le­vat kai­kes­sa hil­jai­suu­des­sa ja sa­man tien vie­räh­tä­vät pois lä­hes huo­maa­mat­ta ja jää­vät men­nei­syy­teen ja toi­set taas saa­vat enem­män huo­mi­ota.

Jou­lu­juh­la tai­taa ol­la ko­ko ih­mis­kun­nal­le sel­lai­nen, jo­ta odo­te­taan ko­ko vuo­si ja tä­mä vii­mei­nen kuu­kau­si las­ke­taan jo­pa päi­vä päi­väl­tä eteen­päin kun­nes vih­doin­kin se on sii­nä, se Jou­lu­juh­la. Jou­lu­juh­lal­le tun­tuu ole­van oma eri­koi­nen paik­kan­sa kan­sa­kun­nan sy­dä­mes­sä.

Jou­lus­ta Ju­han­nuk­seen

Olen Suo­mes­sa mo­nes­ti kuul­lut ih­mis­ten sa­no­van, et­tä “Jou­lus­ta läh­dem­me Ju­han­nus­ta koh­ti ja sit­ten … Ju­han­nuk­ses­ta taas Jou­lua koh­ti.” Niin­hän se on, et­tä ka­len­te­ri­vuo­si pyö­rit­tää mei­tä niin! Mie­les­tä­ni iha­nas­ta jou­lu­juh­las­ta on hie­noa men­nä ju­han­nus­ta koh­ti, eli päi­vät al­ka­vat tul­la pi­dem­mäk­si ja au­rin­ko­kin tu­lee ai­na lä­hem­mäk­si va­lai­se­maan meil­le maan­pin­taa. Vaik­ka­kin se ta­pah­tuu ai­ka hi­taas­ti, niin sa­no­ak­se­ni ku­kon as­ke­lin, mut­ta sil­ti var­mas­ti, men­nään va­loa koh­ti!

Mut­ta mi­tä sa­noo wi­ki­pe­dia sa­nas­ta Jou­lu­juh­la?

Jou­lu

– “Jou­lu on vuo­sit­tai­nen jou­lu­kuun lo­pus­sa ole­van tal­vi­päi­vän sei­sauk­sen tie­noil­le si­joit­tu­va juh­la. Se on van­ha ja ylei­nen juh­la eri puo­lil­la maa­il­maa. Jou­lu­pu­kin hah­mo, jou­lu­lah­jat ja ih­mis­ten yh­des­säo­lo ovat kes­kei­nen osa jou­lua useim­mis­sa jou­lua viet­tä­vis­sä kult­tuu­reis­sa. Jee­suk­sen syn­ty­mä on si­joi­tet­tu jou­lu­päi­väl­le, ja kol­ma­so­sa maa­il­man vä­es­tös­tä viet­tää jou­lua Jee­suk­sen syn­ty­mä­juh­la­na.”

Suo­men kie­len sa­nat jou­lu ja juh­la ovat ruot­sa­lai­sia tai skan­di­naa­vi­sia lai­na­sa­no­ja. Sa­na jou­lu tu­lee alun pe­rin en­nen kris­ti­nus­koa vie­te­tyn tal­vi­päi­vän­sei­sauk­sen juh­lan mui­nais­ger­maa­ni­ses­ta yu­le-ni­mes­tä.

Jou­lus­sa ovat yh­dis­ty­neet kris­til­li­nen juh­la, mui­nai­nen roo­ma­lai­nen sa­tur­na­lia-juh­la, Eu­roo­pan poh­jois­ten kan­so­jen maa­ta­lous­vuo­den päät­tä­jäis­juh­la yu­le se­kä van­haan vuo­den­vaih­tee­seen si­joit­tu­va syys­juh­la kek­ri. Jou­lu syr­jäyt­ti Suo­mes­sa kek­rin vuo­den pää­juh­la­na vii­meis­tään ylei­sen op­pi­vel­vol­li­suu­den as­tut­tua voi­maan 1920-lu­vul­la, kos­ka jou­lua vie­tet­tiin kou­luis­sa mut­ta kek­riä ei. Suo­mes­sa jou­lua vie­tet­tiin ai­em­min Tuo­maan päi­väs­tä Nuu­tin päi­vään.

No, ol­koon niin tai näin, mut­ta Jou­lu­juh­la on hie­no tra­di­tio maas­sa kun maas­sa ja sii­tä tyk­kää­vät niin lap­set kuin ai­kui­set­kin! Ajat to­sin muut­tu­vat glo­baa­li­ses­ti maa­il­mas­sa ja juh­liin, niin kuin jou­lu­juh­laan­kin tu­lee muu­tok­sia.

Jo­ka ta­pauk­ses­sa tä­mä­kin Jou­lu on jää­nyt taak­sem­me, mut­ta ki­vo­ja muis­to­ja ja va­lo­ku­via sii­tä on jää­nyt tal­teen.

Lap­sen­lap­se­ni Ole­gin ja mi­nun pit­kä­ai­kai­nen tut­ta­vam­me Kii­om Mik­ko lä­het­ti tal­vi­sen ter­veh­dyk­sen meil­le mo­lem­mil­le sa­no­en sa­vo­lai­sit­tain:

– “TER­VE­HYS OLE­GIL­LE + MUM­MOL­LE! KUUS­TEN KUOR­RU­TET­TA 12/2023 MUI­NA­ES­HAR­JUR RINT­HEEL”.

Kii­tän vies­tis­tä mei­dän mo­lem­pien puo­les­ta ja ku­vat jul­kai­sen täs­sä:

TERVEHYS OLEGILLE + MUMMOLLE! KUUSTEN KUORRUTETTA 12/2023 MUINAESHARJUR RINTHEEL
TERVEHYS OLEGILLE + MUMMOLLE! KUUSTEN KUORRUTETTA 12/2023 MUINAESHARJUR RINTHEEL

TERVEHYS OLEGILLE + MUMMOLLE! KUUSTEN KUORRUTETTA 12/2023 MUINAESHARJUR RINTHEEL
TERVEHYS OLEGILLE + MUMMOLLE! KUUSTEN KUORRUTETTA 12/2023 MUINAESHARJUR RINTHEEL

TERVEHYS OLEGILLE + MUMMOLLE! KUUSTEN KUORRUTETTA 12/2023 MUINAESHARJUR RINTHEEL
TERVEHYS OLEGILLE + MUMMOLLE! KUUSTEN KUORRUTETTA 12/2023 MUINAESHARJUR RINTHEEL

TERVEHYS OLEGILLE + MUMMOLLE! KUUSTEN KUORRUTETTA 12/2023 MUINAESHARJUR RINTHEEL
TERVEHYS OLEGILLE + MUMMOLLE! KUUSTEN KUORRUTETTA 12/2023 MUINAESHARJUR RINTHEEL

Jouluna 2023
Jouluna 2023

Oi­kein Hy­vää tu­le­vaa Uut­ta 2024 vuot­ta kai­kil­le blo­gin lu­ki­joil­le ja si­vun vie­rai­li­joil­le!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu