Tietokoneharrastus

Tietokoneharrastus.

Ny­ky­ään jo pie­net lap­set­kin tie­tä­vät mi­kä on tie­to­ko­ne ja osaa­vat käyt­tää si­tä. Muut­ta­es­sa­ni Suo­meen vii­si­kym­men­tä­nel­jä vuo­ti­aa­na vuon­na 1990 en ol­lut edes näh­nyt tie­to­ko­net­ta ja pu­hu­mat­ta­kaan sii­tä, et­tä oli­sin osan­nut sel­lais­ta käyt­tää. Olin vain tie­toi­nen sii­tä, et­tä sel­lai­sia ih­me­ko­nei­ta on ole­mas­sa.

Sisällys:

Kurssin ilmoitus lehdessä

Kun ker­ran tu­tus­tu­mis­mat­kal­la Suo­men op­pi­lai­tok­siin sain is­tah­taa tie­to­ko­neen ää­reen ja vie­lä­pä kou­lus­sa jo­kai­sel­la luo­kan opis­ke­li­jal­la oli edes­sä oma tie­to­ko­ne, niin mi­nul­la, jol­la oli ta­ka­na 30 vuot­ta opet­ta­jan uraa, syt­tyi ki­pi­nä, et­tä tuol­lai­seen ih­mi­sen kek­si­mään “vii­saus­ko­nee­seen” pi­täi­si eh­dot­to­mas­ti pääs­tä tu­tus­tu­maan.

Aja­tus pyö­ri pääs­sä­ni, mut­ta pa­luu­muut­ta­jan so­peu­tu­mis­vai­keu­det vei­vät ko­ko­nai­set kym­me­nen vuot­ta, en­nen kun pää­sin Van­taan työt­tö­mil­le (mi­nä­kin asuin Van­taan Myyr­mä­es­sä ja olin työt­tö­mien ri­veis­sä) jär­jes­tet­tyyn il­mai­sel­le tie­to­ko­ne­kurs­sil­le (siis vuon­na 2000). Huo­ma­sin leh­ti­kir­joi­tuk­ses­sa, et­tä muu­ta­ma paik­ka oli vie­lä va­paa­na ja il­moit­tau­tua voi pai­kan pääl­lä Kil­te­rin kou­lun ti­lois­sa. Tu­lin sin­ne ai­na­kin tun­ti tai jo­pa puo­li­tois­ta­kin etu­ajas­sa ja vah­din ovea, jo­ka vei il­moi­tet­tuun ti­loi­hin. Pää­tin ol­la en­sim­mäi­se­nä. Olin täyt­tä­nyt sil­loin 64 vuot­ta! Lä­hem­pä­nä il­moi­tet­tua ai­kaa al­koi tul­la ai­van nuor­ta po­ruk­kaa, mut­ta mi­nä py­syt­te­lin en­sim­mäi­se­nä, vaik­ka eräs hen­ki­lö ky­syi mi­nul­ta, et­tä ym­mär­rän­kö min­ne jo­no­tan kuin pu­huin vie­lä vie­raan kie­len ak­sen­til­la. Mi­nä py­syi lu­ja­na omas­sa pää­tök­ses­sä!

No, sit­ten tu­li­vat jär­jes­tä­jät ja kut­sui­vat jo­nos­ta en­sim­mäi­sen si­sään. Siel­lä­kin tu­li vas­taan ih­met­te­ly ja mi­nun pi­ti vah­vis­taa ky­sy­myk­seen, et­tä ha­lu­an­ko to­del­la­kin tie­to­ko­ne­kurs­sil­le. Ja mi­nut hy­väk­syt­tiin sil­le kurs­sil­le. Muis­taak­se­ni mi­nun jäl­kee­ni va­pai­ta paik­ko­ja oli enää kol­me tai nel­jä.

Ensimmäinen oppitunti tietokonekurssilla

Mei­tä on­nek­kai­ta, jot­ka pää­si­vät täl­le il­mai­sel­le tie­to­ko­ne­kurs­sil­le oli 12 hen­ki­löä. Mi­nua jän­nit­ti ko­vas­ti se en­sim­mäi­nen op­pi­tun­ti, et­tä mi­ten pär­jään. Kun kaik­ki me olim­me tul­leet mää­rät­tyyn ti­laan, niin pi­an saa­pui rei­pas nuo­ri mies­hen­ki­lö opet­ta­maan mei­tä. Hän pi­ti pie­nen pu­heen ja var­maan tar­kas­ti läs­näo­li­jat ja an­toi mui­ta oh­jei­ta meil­le. Se oli tär­keä mi­nul­le, et­tä oh­jaa­ja il­moit­ti, et­tä jos tu­lee vai­keuk­sia pär­jää­mi­ses­sä, niin ei tar­vit­se huu­taa hän­tä apuun vaan vii­ta­ta kä­del­lä, et­tä on­gel­ma edes­sä, ja hän tu­lee. — Et­tä py­syi­si rau­ha au­di­to­ri­os­sa.

Sit­ten se op­pi­tun­ti al­koi ja en­sim­mäi­nen lau­se, jol­la hän aloit­ti: no, ot­taa­kaa­han nyt hii­ri käyt­töön! Mi­nul­la ei olut mah­dol­lis­ta kur­kis­taa vie­res­sä lä­hel­lä ole­van kurs­si­lai­seen, kos­ka ko­neet oli­vat ero­tet­tu toi­sis­taan vä­li­sei­näl­lä, mut­ta mi­nul­la ei ol­lut mi­tään aa­vis­tus­ta mis­sä se hii­ri on! Olin mel­kein va­lu­mas­sa hä­pe­äs­tä pöy­dän al­le ja pel­kä­sin, et­tä mi­nä saan nyt läh­tö­pas­sin po­ru­kas­ta. Mut­ta roh­ke­as­ti nos­tin kä­den ylös ja kat­soin oh­jaa­jaan. Hän saa­pui. Mi­nä kuis­ka­sin hä­neen kor­vaan ja ky­syin: “mis­sä se hii­ri on?” Ja vie­lä­pä kat­soin jo­pa pöy­dän al­le. Hän hy­mäh­ti ja sa­noi myös niin kuin hie­man kuis­ka­ten, et­tä “tuos­sa­han se pöy­däl­lä on!”

No, sii­tä se al­koi! Olin to­si ah­ke­ra kurs­si­lai­nen ja yri­tin ko­vas­ti men­nä oh­jaa­jan neu­vo­jen pe­räs­sä. Ja lop­pu­tu­los oli sil­tä kurs­sil­ta se, et­tä mi­nä pär­jä­sin nii­den seit­se­män kurs­si­lais­ten kans­sa, jot­ka pää­si­vät kurs­sin lop­puun as­ti ja sai­vat to­dis­tuk­set. Vii­si hen­ki­löä kah­des­ta­tois­ta ei­vät jak­sa­neet ja kes­keyt­ti­vät opis­ke­lun.

Kurs­si päät­tyi, mut­ta mi­nul­la ei ol­lut omaa tie­to­ko­net­ta, et­tä oli­sin voi­nut jat­kaa sil­lä har­joit­te­lua ja tus­kin se oli­si yk­sin on­nis­tu­nut­kaan.

Jatkokurssit

Niin­pä läh­din et­si­mään “jat­ko­kurs­se­ja”. Sain­kin tie­tää, et­tä Van­taan Va­ris­tos­sa oli mie­len­ter­veys-kun­tou­tet­tu­jen kes­kus, jos­sa oli tie­to­ko­ne ja vie­lä va­paa­eh­toi­nen oh­jaa­ja opet­ta­mas­sa tie­to­ko­neen käyt­töä! No, se­pä oli hie­no jut­tu. Oh­jaa­ja oli rei­pas nuo­ri Tom­mi-ni­mi­nen ka­ve­ri, jol­la oli to­si pe­da­go­gi­nen ote ope­tuk­seen ja sii­nä mi­nä opin jo kir­joit­ta­maan enem­män tie­to­ko­neel­la ja muok­kaa­maan teks­tiä.

Sit­ten tu­li vä­li ja tie­to­ko­ne oli jää­mäs­sä epä­huo­mi­oon, mut­ta en­pä an­ta­nut pe­rik­si ja kai­kis­ta vai­keuk­sis­ta jot­ka tu­li­vat vas­taan so­peu­tu­mis­vai­hees­sa uu­den ko­ti­maa­han tie­dus­te­lin mah­dol­li­suut­ta pääs­tä jat­ko­kou­lu­tuk­seen. Se­pä on­nis­tui­kin pi­an. Sain tie­tää, et­tä Hel­sin­gis­sä Kä­py­län Työ­vä­en­ta­lol­la jär­jes­te­tään elä­ke­läi­sil­le mak­su­ton tie­to­ko­ne­kurs­si. Myyr­mä­es­tä sin­ne oli ai­ka pit­kä mat­ka, mut­ta muit­ten myyr­mä­ke­läis­ten elä­ke­läis­ten kans­sa kä­vin il­moit­tau­tu­mas­sa ja pää­sin sil­le kurs­sil­le.

Käpylän Työväentalo

Tä­mä kurs­si oli, jo voin sa­noa, ai­na­kin mi­nul­le, kor­ke­aluok­kais­ta ope­tus­ta. Se si­säl­si tie­to­ko­ne­kurs­sin ja sit­ten vie­lä erik­seen ku­van­kä­sit­te­ly­kurs­sin. Ve­tä­jä­nä oli T. Iko­nen ja kurs­sil­la oli vi­ral­li­nen sih­tee­ri pi­tä­mäs­sä päi­vä­kir­jaa. Kun kurs­si ete­ni sii­hen as­ti, et­tä esi­mer­kik­si mi­nä olin jo on­nis­tu­nut hank­ki­maan it­sel­le­ni oman ihan uu­den Win­dows-tie­to­ko­neen, niin ve­tä­jä Iko­nen sih­tee­rin­sä kans­sa kä­vi­vät pe­reh­dyt­tä­mäs­sä mi­nut sii­hen. He aut­toi­vat mui­ta­kin myyr­mä­ke­läi­siä sii­nä kier­rok­ses­sa! Se oli to­si hie­no ele mei­tä kurs­si­lai­sia koh­taan.

Matkat Myyrmäestä

Mat­kat Myyr­mä­es­tä Kä­py­lään oli­vat mi­nul­le sin­ne ai­ka ra­sit­ta­vat. Kul­jin ylei­sil­lä kul­ku­neu­voil­la. En­sin ajaa ju­nal­la tai lin­ja-au­tol­la ja sit­ten vie­lä rai­ti­ovau­nul­la ja py­sä­kil­tä vie­lä kä­vel­lä mä­keä ylös jon­kun ver­ran. Mut­ta pää­mää­rä­ni oli hal­li­ta tie­to­ko­neen käyt­töä mah­dol­li­sim­man hy­vin, vaik­ka en tien­nyt vie­lä tu­li­sin­ko tar­vit­se­maan si­tä. Myyr­mä­es­tä mi­nun li­säk­si kä­vi vie­lä ai­na­kin nel­jä muu­ta hen­ki­löä. He kul­ki­vat jon­kun heis­tä hen­ki­löau­tol­la. Pa­ri ker­taa mi­nä pää­sin hei­dän kans­sa edes-ta­kai­sin kun jo­ku heis­tä oli pois­sa kurs­sil­ta. Sen jäl­keen, kun tie­to­ko­ne- ja ku­van­kä­sit­te­ly­kurs­si oli päät­ty­nyt, niin osa meis­tä liit­tyi net­ti-ryh­mään “Wer­kon­par­si­jat”, jos­sa hi­oim­me omaa osaa­mis­tam­me täl­le alal­le.

Mi­nun osaa­mis­ta tie­to­ko­neen käy­tös­sä myyr­mä­ke­läi­set eh­dot­ti­vat, et­tä kä­vi­sin ve­tä­mään kurs­sia aloit­te­le­vil­le van­huk­sil­le, jot­ka ei­vät tun­te­neet “hiir­tä” niin kuin en mi­nä­kään alus­sa. Muu­ta­man ker­ran olin kyl­lä asi­al­la ja muis­tan kuin­ka löy­sim­me yh­des­sä po­ru­kan kans­sa pää­syn ne­tin kaut­ta ihai­le­maan Pie­ta­rin Ere­mi­ta­sin tai­det­ta.

Blogien kirjoittaminen

Ai­ka vie­räh­ti ja tu­li vuo­si 2010. Pa­ri vuot­ta en­nen tä­tä olin muut­ta­nut toi­sel­le paik­ka­kun­nal­le Ete­lä-Kar­ja­laan ja pa­luu­muut­ta­jan asi­at so­peu­tu­mi­ses­sa uu­teen ko­ti­maa­han kä­vi­vät vaa­ti­maan jo tais­te­lua ih­mi­soi­keuk­sien puo­les­ta. Jo­ten aloi­tin kir­joit­ta­maan blo­ge­ja Uu­den Suo­meen Pu­heen- ja Va­paa­vuo­roon! Sen ver­ran osa­sin jo hal­li­ta kir­joi­tus­tek­niik­kaa ko­neel­la. Muu­ten täy­tyy mai­ni­ta, et­tä en ole kos­kaan saa­nut mis­sään suo­men äi­din­kie­len vi­ral­lis­ta ope­tus­ta vaan olen op­pi­nut sen it­se, jo­ten blo­gien kir­joi­tuk­sis­sa alus­sa oli to­si vai­ke­ata ja lip­sah­te­li vir­hei­tä. Sii­tä as­ti ovat nä­mä blo­gi­kir­joi­tuk­set jat­ku­neet.

Kirjojen julkaisu

Täs­sä täy­tyy tun­nus­taa, et­tä olen tyy­ty­väi­nen sii­tä, et­tä us­kal­sin 64 vuo­ti­aa­na Suo­mes­sa läh­teä opis­ke­le­maan tie­to­ko­neen käyt­töä, jo­ka an­toi mi­nul­le mah­dol­li­suu­den sit­tem­min kir­joit­taa muis­tel­mia suo­men- ja ve­nä­jän­kie­lel­lä. Ja myös kaik­ki nä­mä blo­git on jul­kais­tu kir­joi­na. En­sim­mäi­nen kir­ja “Elä­mä­ni Kou­lut” jul­kais­tiin 17.06.2020. (Elä­mä­ni Kou­lut -sar­ja pe­rus­tuu kir­joi­tuk­siin Uu­des­sa Suo­mes­sa) Kir­jo­ja on tä­hän as­ti jul­kais­tu kai­ken kaik­ki­aan jo pe­rä­ti seit­se­män­tois­ta.

Kymmenen vuoden sykli

Täs­sä tu­li­kin jo esil­le 10 vuo­den syk­li.

  1. Muu­tin Suo­meen 54-vuo­ti­aa­na (vuo­si 1990).

  1. Aloi­tin tie­to­ko­ne­opis­ke­lun 64-vuo­ti­aa­na (vuo­si 2000).

  1. Kir­joi­tin en­sim­mäi­sen blo­gin Uu­den Suo­men Pu­heen­vuo­roon (vuo­si 2010).

  1. Jul­kai­sin en­sim­mäi­sen kir­jan (vuo­si 2020).

Mie­len­kiin­tois­ta tä­mä­kin!

Jäl­ki­kä­teen nyt kii­tän ko­vas­ti kaik­kia nii­tä hen­ki­löi­tä, jot­ka kan­nus­ti­vat sil­loin jo iäkäs­tä ih­mis­tä pe­reh­ty­mään tä­hän tie­to­ko­neen käyt­töön!

Äi­ti­ni sa­ta­vuo­ti­aa­na sa­noi mi­nul­le ker­ran ikä­vis­sään pal­ve­lu­ta­los­sa, et­tä “tääl­lä ei meil­le ope­te­ta mi­tään uut­ta!”

Kos­kaan ei ole­kaan lii­an myö­häis­tä op­pia jo­tain uut­ta!

Oi­kein hy­vää al­ka­nut­ta Uut­ta vuot­ta 2024 jo­kai­sel­le meil­le!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu