UKK-reit­ti pääs­tä pää­hän

Edel­li­ses­sä blo­gis­sa­ni re­ser­vi­läis­toi­min­taa har­ras­ta­va pää­hen­ki­lö ker­toi, et­tä

suun­ni­tel­mis­sa on läh­teä noin tu­han­nen ki­lo­met­rin mit­tai­sel­le tai­val­luk­sel­le UKK-rei­til­le.

Al­koi kiin­nos­taa mil­lai­nen tuo tu­han­nen ki­lo­met­rin mit­tai­nen UKK-reit­ti on, jo­ka kan­taa Suo­men his­to­ri­an pit­käai­kai­simman pre­si­dent­ti Ur­ho Ka­le­va Kek­ko­sen ni­meä.

Kau­ko­va­el­lus­reit­ti E10

Wi­ki­pe­dia te­tää kai­ken, jo­ten kään­nyin sen puo­leen:

UKK-reit­ti eli UKK-va­el­lus­reit­ti on val­ta­kun­nal­li­nen va­el­lus­reit­ti, jo­ka on ni­met­ty pre­si­dent­ti Ur­ho Ka­le­va Kek­ko­sen, in­nok­kaan kun­to­liik­ku­jan ja lii­kun­nan puo­les­ta­pu­hu­jan, mu­kaan. Reit­ti kul­kee Poh­jois-Kar­ja­lan, Kai­nuun, Poh­jois-Poh­jan­maan ja La­pin alu­eel­la. Sen pää­te­pis­teet ovat ete­läs­sä Liek­san Ko­lil­la ja poh­joi­ses­sa Sa­vu­kos­ken Tulp­pi­os­sa.

Ur­ho Kek­ko­nen va­el­si rei­tin vuon­na 1957.

Kek­ko­nen hiih­tää ja Kek­ko­nen ka­las­taa RE­MIX

UKK-reit­ti kuu­luu Eu­roo­pan kau­ko­va­el­lus­reit­ti E10:een, jo­ka al­kaa Nuor­ga­mis­ta ja päät­tyy Es­pan­jan Ta­ri­faan.

Pohjoinen paikka
EU:n poh­joi­sin pis­te

Nuor­gam (poh­jois­saa­mek­si Njuorggán) on Suo­men ja Eu­roo­pan uni­onin poh­joi­sin ky­lä (70°5′ poh­jois­ta le­veyt­tä). Se si­jait­see Uts­jo­en kun­nas­sa Te­no­jo­en ran­nal­la.

Karavaanarit Nuorgamissa
Ka­ra­vaa­na­rit Nuor­ga­mis­sa

Ta­ri­fa
on kau­pun­ki Man­ner-Es­pan­jan ete­läi­sim­mäs­sä osas­sa Gib­ral­ta­rin­sal­men ran­ni­kol­la pai­kas­sa jos­sa Vä­li­me­ri ja At­lan­tin val­ta­me­ri koh­taa­vat. Si­jain­ti kah­den me­ren koh­taa­mis­pis­tees­sä te­kee Ta­ri­fas­ta hy­vän lai­ne­lau­tai­lu­koh­teen.

Surffilaudat Tarifassa
Surf­fi­lau­dat Ta­ri­fas­sa

UKK-reit­ti kuu­luu myös va­el­lus­reit­ti E6:een, jo­ka kul­kee Kil­pis­jär­vel­tä Krei­kan Ale­xand­roú­po­liin

Kil­pis­jär­vi
(poh­jois­saa­mek­si Gilb­besjáv­ri) on ky­lä Enon­te­ki­ön kun­nan luo­tei­sim­mas­sa kol­kas­sa, Kä­si­var­ren peu­ka­los­sa.

Ruska Kilpisjärvellä
Ruska Kilpisjärvellä

Ale­xand­roú­pol
on Krei­kan kau­pun­ki ja sa­man­ni­mi­nen kun­ta, jo­ka si­jait­see Év­rok­sen alu­eyk­si­kös­sä Itä-Ma­ke­do­ni­an ja Traa­ki­an alu­eel­la. Kau­pun­ki on Év­rok­sen hal­lin­nol­li­nen kes­kus.

Alexandroúpol
Ale­xand­roú­pol

Mie­len­kiin­toi­set kes­tä­vyys­va­el­lus­rei­tit! Kuu­lu­vat­ko nä­mä kaik­ki re­ser­vi­läis­toi­min­taa har­ras­ta­vil­le?

Ai­na­kin mi­nä kul­jin lä­pi tä­män mie­len­kiin­toi­sen kes­tä­vyys­va­el­lus-rei­tin, vir­tu­aa­li­ses­ti to­sin.

Ki­va oli mat­ka!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu