Varpasaari. Osa 2.

Edel­li­nen blo­gi pää­tyi tä­hän ku­van, jos­sa kak­si ilois­ta tyt­töä tu­li­vat viet­tä­mään kau­nis­ta ke­sä­päi­vää Imat­ran Var­pa­saa­res­sa.

Täs­sä se ku­va:

Varpasaari, Imatra, 2011
Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011

Jut­te­lim­me hie­man kes­ke­nään ja ky­se­lin var­maan päi­vän oh­jel­mas­ta. He oli­vat tul­leet hie­man ai­kai­siin ja löy­si­vät par­haan is­tu­ma pai­kan ylei­söl­le, mui­ta is­tu­ma­paik­ko­ja kun ta­pah­tu­man alu­eel­la ei nä­ky­nyt­kään. Lo­pus­sa he ys­tä­väl­li­ses­ti eh­dot­ti­vat ku­va­ta mi­nut, tie­ten­kin mi­nä suos­tuin sii­hen ja kii­tin.

Se ku­va on täs­sä:

Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011
Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011

Jat­koin mat­ka­ni sy­vem­mäl­le Var­pa­saa­ren alu­eel­le. Ylei­söä ei vie­lä nä­ky­nyt­kään pal­jon. Vas­taan reip­paas­ti as­te­li­vat kak­si merk­ki­pai­dois­sa mies­hen­ki­löä. No tie­ten­kin pi­täi­si ku­va­ta! Ter­veh­din, esit­täy­dyin ja ky­syin lu­paa ku­vauk­seen ja jul­kai­suun myö­hem­min.

Sain lu­van ja ku­va on täs­sä:

Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011
Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011

Jat­koin hi­das­ti eteen­päin.Va­sem­mal­la puo­lel­la lä­hem­pä­nä ran­taa kor­ke­am­mal­le pai­kal­le oli lai­tet­tu ar­tis­teil­le esiin­ty­mis­la­va täyn­nä eri­lai­sia soit­ti­mia. Sii­nä jo pie­ni ryh­mä har­joit­te­li omia lau­lu-ja soit­to­kap­pa­lei­ta. Kuun­te­lin vä­hän ai­ka ja kun heil­lä tu­li pie­ni tau­ko, niin viit­ta­sin, et­tä käyn ku­vaa­maan. He rau­hal­li­ses­ti jat­koi­vat, ei­kä vas­tus­ta­neet.

Se ku­va on täs­sä:

Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011
Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011

Huo­ma­sin en­sim­mäi­sen mark­ki­noin­ti pöy­dän, jon­ka ää­res­sä muu­ta­ma hen­ki­lö val­mis­te­li­vat tel­tan luo­na var­jos­sa omia, var­maan jon­kun nuo­ri­so­jär­jes­tön, myy­tä­väk­si tuot­tei­ta. No, ku­vaus­koh­de tuo­kin on. Lä­hes­tyin pöy­tää ja sa­mat ky­sy­myk­set esit­tä­en po­ru­kal­le, pi­din val­mii­na ku­vaus­ka­me­raa. Oi­ke­al­ta sei­so­val­la hen­ki­löl­tä sain lu­van ja osoi­tin ka­me­ran jo tar­vit­ta­vaan asen­toon. Sil­lä het­kel­lä kun ku­vaus ta­pah­tui, niin kes­kel­lä sei­so­va hen­ki­lö kiel­si. No, pi­ti vain to­tea, et­tä ei si­tä lu­paa ku­vauk­seen ai­na saa. Pyy­sin an­teek­si, toi­vot­ta­en mu­ka­vaa päi­vän jat­koa pois­tuin pai­kal­ta.

Se ku­va nyt jul­kai­su­muo­dos­sa on täs­sä:

Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011
Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011

Lo­pus­sa lie­nee­kö mi­nä juo­nut ku­pin kah­via sii­nä pie­nes­sä Var­pa­saa­ren ra­vin­to­las­sa ja ku­vau­tin it­se­ni sen si­sä­ti­lois­sa päi­vä­ret­ken päät­teek­si.

Se ku­va on täs­sä:

Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011
Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011

Läh­ties­sään Var­pa­saa­res­ta pii­pah­din vie­lä sau­nan kah­vi­lan puo­lel­le ja ku­va­sin ui­ma­reit­ten vas­tuu­hen­ki­lön, jon­ka ni­meä va­li­tet­ta­vas­ti en muis­ta. Sa­man­lai­nen iloi­nen tun­nel­ma tun­tui ole­van vie­lä­kin. Se nä­kyy ku­vas­sa.

Ku­va on täs­sä:

Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011
Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011

Niin, ja mis­tä­pä tä­mä pie­ni saa­ri Vuok­sen ku­pees­sa sai tuon ni­men Var­pa­Saa­ri? Se sel­vi­si kun ky­se­lin. Se on to­del­la­kin, jos kat­sot­tu­na kar­tal­ta on ni­men­sä ve­roi­nen. Se on var­paan muo­toi­nen Vuok­sen ym­pä­röi­mä nie­me­ke, lä­hel­lä Imat­ran kes­kus­taa. Sen alu­eel­la toi­mii Vuok­sen Ka­las­tus­puis­to, jo­ka on per­hey­ri­tys ja toi­mii nyt jo kol­man­nes­sa su­ku­pol­ves­sa.

Kar­tan ku­va tä­hän:

Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011
Var­pa­saa­ri, Imat­ra, 2011

Kat­so si­jain­ti maan­mit­taus­lai­tok­sen kar­tal­ta

Mu­ka­vaa vii­kon­lop­pua kai­kil­le. Muis­ta­kaa ot­taa ka­me­ra mu­kaan!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu