Venäjälle Jäitä Pitkin

Jos ei ai­dan yli, niin sit­ten jäi­tä pit­kin!

Olen kir­joit­ta­nut Blo­gin sak­sa­lai­ses­ta mie­hes­tä, jo­ka pää­si piik­ki­lan­kaa­itan yli kii­pe­ämäl­lä Ve­nä­jän puo­lel­le

Ja nyt­tem­min vii­des päi­vä maa­lis­kuu­ta 2023 jo­ku tun­te­ma­ton hen­ki­lö kä­ve­li Ve­nä­jän puo­lel­le jäi­tä pit­kin ja vie­lä­pä ra­ja­ny­li­tys­paik­ko­jen ul­ko­puo­lel­la!

Asi­as­ta ker­toi Yle uu­ti­set 13.3.2023 (He­le­na Kor­pe­la) ot­si­kol­la: “Tun­te­ma­ton hen­ki­lö kä­ve­li jäi­tä pit­kin Suo­mes­ta Ve­nä­jäl­le – tut­ki­taan val­ti­on­ra­jan­ri­kok­se­na.” Uu­ti­nen on tois­tet­tu myös Uu­tis­vuok­ses­sa 16.3.2023.(Tii­na Knap­pa­la) sa­mal­la ot­si­kol­la “Tun­te­ma­ton kä­ve­li Pa­rik­ka­las­ta Ve­nä­jäl­le jää­tä pit­kin.”

Ra­ja yli­tet­ty ra­ja­ny­li­tys­paik­ko­jen ul­ko­puo­lel­la.

Kir­joi­tus­ten mu­kaan tun­te­mat­to­mak­si jää­neen hen­ki­lön epäil­lään kä­vel­leen Suo­mes­ta Ve­nä­jäl­le jär­ven jää­tä pit­kin Pa­rik­ka­lan Jou­ki­on­sal­men alu­eel­la. Ta­paus sat­tui sun­nun­tai­na 5. maa­lis­kuu­ta. Jou­ki­on­sal­men suun­nal­la maa­lis­kuun al­ku­puo­lel­la ha­vait­tu ta­paus oli en­sim­mäi­nen ker­ta “tä­nä vuon­na”, jos­sa epäil­ty val­ti­on­ra­ja­ri­kos on ta­pah­tu­nut ra­ja­ny­li­tys­paik­ko­jen ul­ko­puo­lel­la.

Ra­ja­var­ti­os­to on käyn­nis­tä­nyt tut­kin­nan

Ete­lä-Kar­ja­las­sa Pa­rik­ka­las­sa teh­tyä epäil­tyä val­ti­on­ra­ja­ri­kos­ta tut­kii Kaak­kois-Suo­men Ra­ja­var­ti­os­to. Esi­tut­kin­nan pe­rus­teel­la hen­ki­lön on to­det­tu kä­vel­leen Jou­ki­on­sal­men koh­dal­ta jääl­le ja edel­leen jää­tä pit­kin suo­raan Suo­mes­ta Ve­nä­jäl­le.

Yh­teys Vii­pu­rin alu­een ra­ja­val­tuu­te­tun

Tä­män ta­pauk­sen joh­dos­ta Kaak­kois-Suo­men ja Vii­pu­rin alu­een ra­ja­val­tuu­te­tut ovat ol­leet yh­tey­des­sä toi­siin­sa. Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­tol­la on epäi­lys lu­vat­to­mas­ta ra­ja­ny­li­tyk­ses­tä epäil­lyn hen­ki­löl­li­syy­des­tä.

Ra­ja­var­ti­os­ton Tut­kin­nat

Ar­tik­ke­leis­sa ker­ro­taan myös, et­tä Kaak­kois-Suo­men ra­ja­var­ti­os­to on avan­nut al­ku­vuo­den ai­ka­na kym­me­nen esi­tut­kin­taa val­ti­on­ra­ja­ri­kok­sis­ta. Näis­tä ta­pauk­sis­ta yh­dek­säs­sä hen­ki­lö on saa­pu­nut Suo­meen puut­teel­li­sil­la mat­kus­tu­sa­si­akir­joil­la tai ko­ko­naan il­man mat­kus­tu­sa­si­akir­jo­ja. Ra­ja­var­ti­os­tol­la on esi­tut­kin­nas­sa myös lait­to­man maa­han­tu­lon jär­jes­tä­mi­seen ja vää­ren­nyk­siin liit­ty­viä ri­kos epäi­ly­jä. Sak­ko­ja Ra­ja­var­ti­os­to on mää­rän­nyt al­ku­vuo­de­nai­ka­na 205 kap­pa­let­ta.

Ylei­sim­mät ni­mik­keet ovat ol­leet ul­ko­maa­lais­rik­ko­mus, ajo­neu­vo­rik­ko­mus ja lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­nen. Nui­ja­maan ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la oli maas­ta­läh­tö­tar­kas­tuk­ses­sa ha­vait­tu sak­sa­lais­ten re­kan kuor­man kiin­ni­tyk­ses­sä puut­tei­ta. Kuor­ma­la­vo­ja, jos­sa oli las­tia ko­ko­nais­pai­nol­taan yli 20’000 ki­loa. Kir­gi­si­alai­nen rek­ka-au­ton kul­jet­ta­ja sai haas­teen tör­ke­äs­tä lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den vaa­ran­ta­mi­ses­ta.

– No, nä­mä 205 rik­ko­mus­ta al­ku­vuo­des­ta kyl­lä kuor­mit­ta­vat ra­ja­var­ti­os­toa, mut­ta täl­lais­ta­han ra­jal­la ai­na on ta­pah­tu­nut ja tu­lee ta­pah­tu­maan! Mut­ta tä­mä kä­ve­ly jäi­tä pit­kin ra­jay­li­tys­paik­ko­jen ul­ko­puo­lel­la kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mi­ota.

Sii­nä mie­les­sä, et­tä Suo­men ja Ve­nä­jän vä­li­sel­le ra­jal­le ra­ken­ne­taan pät­kit­täin kol­me­met­ri­siä piik­ki­lan­ka ai­toa! Ke­tä var­ten? Jos Suo­mes­ta on niin help­po läh­teä jos­tain met­sän­sii­mek­ses­tä kä­ve­le­mään jää­tä pit­kin Ve­nä­jäl­le. Ja sen li­säk­si, kuu­lem­ma, Ve­nä­jäl­lä on ol­lut jo kor­kei­ta es­tei­tä vuo­si­kym­me­niä. — Nä­kö­jään omaa­kin kan­saa var­ten.

Ei ole pit­kä ai­ka sii­tä kun Ra­ja­var­ti­os­to tut­ki sak­sa­lai­sen mie­hen yri­tys­tä pääs­tä Ve­nä­jäl­le kii­pe­ämäl­lä piik­ki­lan­ka ai­dan yli! Ja pää­si ai­na­kin es­te­ai­dan yli, kun­nes ra­ja­var­ti­os­to huo­ma­si ja py­säyt­ti.

Mi­ten lie­nee käy­nyt Pa­rik­ka­las­ta läh­te­neel­le kä­ve­li­jäl­le jäi­tä pit­kin? Kun Ve­nä­jäl­lä­kin vas­taan tu­le myös kor­ke­at es­te­ai­dat? Kan­na­taa­ko ko­keil­la edes?

Eh­kä ih­mi­nen on luo­tu sel­lai­sek­si, et­tä kiel­let­ty he­del­mä on ai­na ma­kein ja ai­dan ta­ka­na se nur­mik­ko­kin on vih­re­äm­pää!

Oi­kein hy­vää ke­vään jat­koa!

viovio
Imatra

Syntymäpaikka Pohjois-Inkeri, Lempaalan pitäjä, Oinaalan kylä, Arvilan talo.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu